header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

EXPO LOGO

     14 กุมภานี้ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักวิจัยที่รักทุกท่านทั่วภาคใต้ เข้าร่วมงาน "PSU Research EXPO 2020" มหกรรมงานวิจัยครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 

EXPO Presenter 

     ภายในงานท่านจะได้พบกับการเสวนาพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ” จากผู้ให้ทุนวิจัยระดับแนวหน้าทั้ง 7 PMU ได้แก่

       1. ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

       2. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 

       3. ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

       4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

       5. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน): NIA

       6. นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สวรส.

       7. ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร : สวก.

 

     และการประชุมกลุ่มย่อยตาม Platform ที่สำคัญของประเทศ

       - กลุ่มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและ สถาบันความรู้

       - กลุ่มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม

       - กลุ่มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

       - กลุ่มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และ ลดความเหลื่อมล้ำ

     นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานวิจัยกว่า 50 ผลงานที่นำมาจัดแสดงภายในงาน โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา โทร.074-28-6940

 

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - กำหนดการจัดงาน

     - รายชื่อผู้แจ้งเข้าร่วม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

     - รายชื่อผู้แจ้งเข้าร่วม (บุคคลทั่วไป)