header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

logo EnT

    ด้วยสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม หรือ Engagement Thailand (EnT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคมและนานาชาติ เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมได้รับประโยชน์ และเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งในมหาวิทยาลัย เพื่อการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคม ซึ่งนับเป็นกลไกหนึงที่มหาวิทยาลัยสามารถเลือกและนำเกณฑ์ของ EnT มาขับเคลื่อนให้เกิด "ผลงานวิชาการรับใช้สังคม" ได้ ดังที่ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (ฝ่าย 4) สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ประเภทสมาชิก/ค่าสมาชิก

ประเภทสมาชิกค่าสมาชิก ตลอดชีพค่าสมาชิก รายปี
สมาชิกประเภทองค์กร
ได้แก่ มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคม
100,000 บาท 30,000 บาท
ต่อ 3 ปี
สมาชิกประเภทบุคคล
ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์จะทำงานเพื่อสังคม
3,000 บาท 500 บาท ต่อ 2 ปี

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

1. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการของ EnT ทุกปี (กรณีสมาชิกประเภทองค์กรได้รับ 2 สิทธิ สมาชิกประเภทบุคคลได้รับ 1 สิทธิ)
2. มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ และอนุกรรมการอื่นๆ ของ EnT
3. มีสิทธิประดับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของ EnT
4. รับข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย

 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและการสมัครได้ที่ http://engagementthailand.org click

**เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี** พิเศษ!!! หากสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

จะได้รับสิทธิ์

1. เข้าประชุมกรรมการบริหารสมาคม

2. ลงสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม

3. ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

 

สอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. โทร. 2922 หรือ 6965