header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

GenomicThailandRoadshow-Poster.jpg

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดประชุม "Genomic Thailand สัญจรภาคใต้" ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ณ หองอติเรก ณ ถลาง ศูนยประชุมคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพร่โครงการ จีโนมิกส์ไทยแลนด์ ตลอดจนแนวคิดเชิงการแพทย์แม่นยำให้กับประชาคมวิจัยในเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยด้านจีโนมมนุษย์ในภาคใต้ตอนล่างโดยเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยในทีมจีโนมิกส์ไทยแลนด์กับเครือข่ายวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และภาคใต้ตอนล่าง และเพื่อเป็นเวทีรับฟัง พิจารณ์ และแลกเปลี่ยนโจทย์วิจัยในประเด็นเป้าหมายของโครงการ โดยเหล่าวิทยากรผู้ทรงความรู้

     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ วาณิชวิริยะ โทร.074286940-1 Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ click.gif

สมัครเข้าร่วม click.gif

หมดเขต 5 ก.ค. 2562 นี้เท่านั้น