header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

Ureka2.png

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือสนใจพัฒนาเทคโนโลยีจาก 6 Deep Technology (Big data / data analytics, Machine learning and AI, Virtual Reality / Augmented Reality, Cloud security, Blockchain, และ Quantum) เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ U.REKA รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ลงทะเบียนเข้าร่วม click.gif

ถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 นี้เท่านั้น

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับลงทะเบียน เมื่อผู้เข้าร่วมครบตามจำนวน

 U.REKARoadshow Poster

กำหนดการจัดกิจกรรม CLICK!

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK!

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวัลลภา ไชยสาลี โทร. 074-28-6967 หรือ คุณศศิธร คงทอง โทร. 074-28-6965

 

     โครงการ U.REKA : Deep Technology Discovery รุ่นที่ 2 เป็นโครงการที่ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเชิงลึก และต้องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีทั้งความใหม่ สำคัญ มีศักยภาพในการนำมาตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ และจดสิทธิบัตร เพื่อแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎี และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ พัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาดและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ และสามารถสร้างกิจการ Startup ได้ นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาประเทศด้านระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สร้างความร่วมมือผ่านการลงนามกับบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา