header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

KANCHA-Head.jpg

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “กัญชา...งานวิจัยและข้อกฎหมาย” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

       - สายพันธุ์กัญชากับการรักษาโรค และ Entourage effect โดย รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       - องค์การเภสัชกรรมกับการปลูกและการผลิตสารสกัดจากกัญชา, การนำสารสกัดกัญชาไปใช้ในงานวิจัย โดย ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

       - อย. กับการขออนุญาต ปลูก ครอบครอง ผลิต จำหน่าย วิจัย ซึ่งพืชเสพติดให้โทษประเภท 5 โดย นางขนิษฐา ตันติศิรินทร์ ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

       - ป.ป.ส. กับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา โดย นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม

     นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามทุกข้อสงสัยจากการใช้กัญชา ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://goo.gl/zVDjY9 รับจำนวนจำกัด ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562

 

กำหนดการจัดกิจกรรม

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสกาวเดือน อุ้ยเอ้ง โทร. 0-7428-6954 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.