header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

 RDO-Red.png

       สำนักวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม CLICK

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 หรือเมื่อครบจำนวน 150 คน แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมในวันที่ 9 เมษายน 2562 ทาง E-mail ผู้สมัครและหน้าเว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว โทร. 6955 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

 

       เอกสารที่เกี่ยวข้อง

       - หนังสือเชิญเข้าร่วม

       - กำหนดการ