header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

20190319-banner-re.jpg

     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาจุลชีวทางการแพทย์) ร่วมกับ สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาจุลชีววิทยาการแพทย์ ประจำปี 2562 เรื่อง งานวิจัยแบบมุ่งเป้าการใช้ประโยชน์จากสารธรรมชาติ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     โดยในช่วงบ่ายได้มีการจัดให้มี AnInteractive Session with Elsevier เพื่อที่จะให้นักวิจัยและบัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงกับ Elservier ในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจฉรียา สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 0-7428-8340 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562

 

กำหนดการจัดกิจกรรม CLICK!!!