header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

  PSU blue   NRCT Logo

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ในระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Reiche Scenic Hall ชั้น 8 โรงแรมเนคก้า ไรเฌอ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนที่เปิดรับแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ทางอีเมล์ของผู้สมัครและทางเว็บไซต์ของสำนักวิจัยและพัฒนา