header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

workshopsocial-presenter.jpg

     สำนักวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน" (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) รุ่นที่ 2 เพื่อให้นักวิจัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพสำหรับการขอทุนวิจัย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มนักวิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว โทร.6955 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นี้

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

 

 

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

     - กำหนดการ