header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

thaimalaysimilars-head.JPG

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถานทูตไทยในมาเลเซีย และจังหวัดสงขลา จัดสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราและปาล์มน้ำมันระหว่างไทยกับมาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต แปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากยางพาราและปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้ 

     นอกจากจะเป็นเวทีให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ยังมีการเสวนาวิชาการร่วมไทยกับมาเลเซีย ในหัวข้อ “งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิต และการจัดการสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน” โดยนักวิชาการจากไทยและมาเลเซีย รวมถึงการบรรยาย เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและปาล์มน้ำมัน” อีกด้วย โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ click.gif

ติดตามกำหนดการจัดกิจกรรม click.gif

     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณจรรยา สำราญ สำนักงานจังหวัดสงขลา โทร. 074-316464 / 08-5042 9757 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ข่าว : กรกมล ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์