header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

researcher-siminar-presenter.jpg

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญฟังบรรยายหัวข้อ “การเป็นนักวิจัยที่ดี” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละวิทยาเขต ดังนี้

       - วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องประชุม 210

       - วิทยาเขตปัตตานี ห้องประชุมศูนย์คอม 1

       - วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ห้องประชุม 213

       - วิทยาเขตภูเก็ต ห้องประชุม 3

       - วิทยาเขตตรัง ห้องประชุม 1201

     สำหรับการบรรยายดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึก กระตุ้นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ นำไปสู่การเป็นนักวิจัยที่ดี รวมถึงเป็นการให้นักวิจัยเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมการวิจัย ตลอดจนจรรยาบรรณนักวิจัย นำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งมาตรฐานทั้งทางวิชาการและจริยธรรม 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสกาวเดือน อุ้ยเอ้ง โทร. 0-7428-6954 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม click.gif

กำหนดการจัดกิจกรรม click.gif

หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นี้เท่านั้น