header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

JHSMR-1.jpg

     เนื่องด้วย วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริหารจัดการโดยคณะแพทยศาสตร์ กำหนดออกเป็นราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ) กองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงวารสาร เพื่อพัฒนาก้าวสู่การเป็นวารสารนานาชาติ โดยเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ เป็น Journal of Health Science and Medical Research (JHSMR) โดยมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่องจากสงขลานครินทร์เวชสาร ฉบับแรก ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป

 JHSMR-2.jpg