header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

งาน ม.อ. วิชาการ ปี 2557
PSU OPEN WEEK 2014

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “2557 ม.อ. วิชาการ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจากงานวิจัยที่สั่งสมมาตลอด 46 ปี ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้ ผลงานวิจัยเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้และประเทศ โดยมีกำหนดการจัดงานในวิทยาเขตต่างๆ ดังนี้

วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่ 8-17 สิงหาคม 2557 งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22
วันที่ 8-19 สิงหาคม 2557 งานวิศวะแฟร์ และวิชาการ
วันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 นิทรรศการวิชาการ นิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2557

วิทยาเขตปัตตานี    วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2557

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี    วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2557

วิทยาเขตภูเก็ต    วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557

วิทยาเขตตรัง    วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557

              สำหรับการจัดงานในวิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเกือบทุกคณะในวิทยาเขต โดยมีกิจกรรมหลักที่จัดเป็นประจำปีคือ งานนิทรรศการวิชาการ งานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ดีด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” งานเกษตรภาคใต้ หัวข้อ "อนาคตเกษตรไทย ... ?” นิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง การปรับระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง หรือ แอดมิชชั่น และ “เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้มีใจรักและคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดย ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

 

 • IMG_1944
 • IMG_1946
 • IMG_1951
 • IMG_1954
 • IMG_1979
 • IMG_1983
 • IMG_2010
 • IMG_2033
 • IMG_2068
 • IMG_2108
 • IMG_2131
 • IMG_2148
 • IMG_2201
 • IMG_2240
 • IMG_2262
 • IMG_2313
 • IMG_2383
 • IMG_2402
 • IMG_2439
 • IMG_2470
 • IMG_2500
 • IMG_2513
 • IMG_2523
 • IMG_2533
 • IMG_2542
 • IMG_2579
 • IMG_2601
 • IMG_2645
 • IMG_2662
 • IMG_2684
 • IMG_2700
 • IMG_2732
 • IMG_2741
 • IMG_2773
 • IMG_2795
 • IMG_2816
 • IMG_2818
 • IMG_2822
 • IMG_2833
 • IMG_2837
 • IMG_2849
 • IMG_2864
 • IMG_2865
 • IMG_2866
 • IMG_2868
 • IMG_2876