header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

Openhouse2018-16.JPG

     ผ่านพ้นกันไปหมาด ๆ กับมหกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้ธีม “รู้จักเรา RDO”  โดยแบ่งโซนนิทรรศการออกเป็น 3 โซน 8 บูธ ได้แก่ โซนประกวดผลงานรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ โซนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ และโซนหน่วยงานภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีอยู่ด้วย 5 หน่วยงาน คือ ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร รวมถึงบูธของสำนักวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เข้าชมงานได้ร่วมสนุก ได้รับความรู้ ความเข้าใจ รู้จักสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.มากยิ่งขึ้น

 • Openhouse2018-1
 • Openhouse2018-10
 • Openhouse2018-100
 • Openhouse2018-101
 • Openhouse2018-102
 • Openhouse2018-103
 • Openhouse2018-104
 • Openhouse2018-105
 • Openhouse2018-106
 • Openhouse2018-107
 • Openhouse2018-108
 • Openhouse2018-109
 • Openhouse2018-11
 • Openhouse2018-110
 • Openhouse2018-111
 • Openhouse2018-112
 • Openhouse2018-113
 • Openhouse2018-114
 • Openhouse2018-115
 • Openhouse2018-116
 • Openhouse2018-117
 • Openhouse2018-118
 • Openhouse2018-119
 • Openhouse2018-12
 • Openhouse2018-120
 • Openhouse2018-121
 • Openhouse2018-122
 • Openhouse2018-123
 • Openhouse2018-124
 • Openhouse2018-125
 • Openhouse2018-126
 • Openhouse2018-127
 • Openhouse2018-128
 • Openhouse2018-129
 • Openhouse2018-13
 • Openhouse2018-130
 • Openhouse2018-131
 • Openhouse2018-132
 • Openhouse2018-133
 • Openhouse2018-134
 • Openhouse2018-135
 • Openhouse2018-136
 • Openhouse2018-137
 • Openhouse2018-138
 • Openhouse2018-14
 • Openhouse2018-15
 • Openhouse2018-17
 • Openhouse2018-18
 • Openhouse2018-19
 • Openhouse2018-2
 • Openhouse2018-20
 • Openhouse2018-21
 • Openhouse2018-22
 • Openhouse2018-23
 • Openhouse2018-24
 • Openhouse2018-25
 • Openhouse2018-26
 • Openhouse2018-27
 • Openhouse2018-28
 • Openhouse2018-29
 • Openhouse2018-3
 • Openhouse2018-30
 • Openhouse2018-31
 • Openhouse2018-32
 • Openhouse2018-33
 • Openhouse2018-34
 • Openhouse2018-35
 • Openhouse2018-36
 • Openhouse2018-37
 • Openhouse2018-38
 • Openhouse2018-39
 • Openhouse2018-4
 • Openhouse2018-40
 • Openhouse2018-41
 • Openhouse2018-42
 • Openhouse2018-43
 • Openhouse2018-44
 • Openhouse2018-45
 • Openhouse2018-46
 • Openhouse2018-47
 • Openhouse2018-48
 • Openhouse2018-49
 • Openhouse2018-5
 • Openhouse2018-50
 • Openhouse2018-51
 • Openhouse2018-52
 • Openhouse2018-53
 • Openhouse2018-54
 • Openhouse2018-55
 • Openhouse2018-56
 • Openhouse2018-57
 • Openhouse2018-58
 • Openhouse2018-59
 • Openhouse2018-6
 • Openhouse2018-60
 • Openhouse2018-61
 • Openhouse2018-62
 • Openhouse2018-63
 • Openhouse2018-64
 • Openhouse2018-65
 • Openhouse2018-66
 • Openhouse2018-67
 • Openhouse2018-68
 • Openhouse2018-69
 • Openhouse2018-7
 • Openhouse2018-70
 • Openhouse2018-71
 • Openhouse2018-72
 • Openhouse2018-73
 • Openhouse2018-74
 • Openhouse2018-75
 • Openhouse2018-76
 • Openhouse2018-77
 • Openhouse2018-78
 • Openhouse2018-79
 • Openhouse2018-8
 • Openhouse2018-80
 • Openhouse2018-81
 • Openhouse2018-82
 • Openhouse2018-83
 • Openhouse2018-84
 • Openhouse2018-85
 • Openhouse2018-86
 • Openhouse2018-87
 • Openhouse2018-88
 • Openhouse2018-89
 • Openhouse2018-9
 • Openhouse2018-90
 • Openhouse2018-91
 • Openhouse2018-92
 • Openhouse2018-93
 • Openhouse2018-94
 • Openhouse2018-95
 • Openhouse2018-96
 • Openhouse2018-97
 • Openhouse2018-98
 • Openhouse2018-99