ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ