ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ