รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี