รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม