รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม