ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี