ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์