rdo

ใช้งานในชื่อ:
ข้อมูลของวันที่ 20/03/2019
ออกจากระบบ

Outline กรอบแนวคิดโจทย์วิจัยแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 รอบที่ 1

[ คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ]

 

clusters วิทย์สุขภาพ

ที่ ชื่อแผนบูรณาการวิจัย หัวหน้าแผน สังกัด เบอร์โทร.ติดต่อ เป้าหมายที่
1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ พยาบาลศาสตร์ 083-5449146 1
2 การพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Smart Hospital ในการรับผู้ป่วย ผศ.ดร.วันธณี วิรุฬห์พานิช พยาบาลศาสตร์ 081-2759116 1
3 การบริหารจัดการมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง แพทยศาสตร์ 083-1592922 2
4 สังคมผู้สูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา พยาบาลศาสตร์ 6485 2
5 ชุดโครงการวิจัยระบบสุขภาพ รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง แพทยศาสตร์ 083-1704144 2
6 การผลิตและพัฒนาสารสกัดหยาบจากพริกไทยดำที่ปราศจากพิเพอรีนสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผศ.พจนพร ไกรดิษฐ์ แพทยศาสตร์ 081-8967456 3
7 การวิจัยพัฒนาสารและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง สู่นวัตกรรมการป้องกันรักษาโรคในผู้สูงอายุ รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ วิทยาศาสตร์ 084-7495164 3
8 ควบคุมโรคอ้วนทุกช่วงวัยเพื่อลดโรคกลุ่มเมตาบอลิก ศ.ดร.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล แพทยศาสตร์ 1165, 0816982850 2
9 นวัตกรรมทางการพยาบาลในการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต  พยาบาลศาสตร์ 089-7336006 2
10 การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในสังคมพหุวัฒนธรรม ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 083-1534901 2
11 การดูแลผู้ป่วยหลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมองแบบองค์รวม Holistic post stroke care รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา แพทยศาสตร์ 1458 3
12 Nanomedicine รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ เภสัชศาสตร์ 6960 3
13 Medical device รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ เภสัชศาสตร์ 6960 1
14 การวัดคลื่นไฟฟ้าสมองและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ 8210, 0918490442 3
15 ตัวชี้วัดการเกิดมะเร็งเพื่อการแพทย์แม่นยำ: ความคุ้มค่าและโอกาสในอนาคต ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์ แพทยศาสตร์ 1186, 0632644232 2

 

clusters วิทย์เทคโนฯ

ที่ ชื่อแผนบูรณาการวิจัย หัวหน้าแผน สังกัด เบอร์โทร.ติดต่อ เป้าหมายที่
1 IoT & Big Data Research Framework ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต วิศวกรรมศาสตร์ 7395 1
2 การศึกษาต้นแบบการใช้พลังงานผสมเพื่อขยายระยะทางใช้งานของรถมินิบัส รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุ วิศวกรรมศาสตร์ 089-7366250 1
3 ระบบโลจิสติกส์ รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล วิศวกรรมศาสตร์ 081-6909225 1
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล สำนักวิจัยและพัฒนา 074-286955 2
5 การพัฒนาเกษตรกรเพื่อการจัดการแปลงพืชเศรษฐกิจในภาคใต้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (เกษตรกร 4.0) ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ทรัพยากรธรรมชาติ 086-4800313 2
6 การพัฒนาการเกษตรภายใต้การบริหารจัดการน้ำชุมชน เพื่อความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ดร.ปองพชร ธาราสุข ทรัพยากรธรรมชาติ 086-9687796 2
7 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคนในจังหวัดตรัง อ.ตรีชาติ เลาแก้วหนู สถาปัตยกรรมศาสตร์ 083-2248251 2
8 Digital Technonology Framework : Future Computer Technology ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต วิศวกรรมศาสตร์ 7395 3
9 ระบบนิเวศหญ้าทะเล รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ วิทยาศาสตร์ 081-542-6977 3
10 สาหร่ายทะเลและการใช้ประโยชน์ รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ วิทยาศาสตร์ 081-542-6977 3
11 การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสมบัติวัสดุนาโนเพื่อตอบสนองด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ วิทยาศาสตร์ 082-659-9893 3
12 การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาตอนล่างกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมและดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย การจัดการสิ่งแวดล้อม 081-5425737 2
13 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนด้วยการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสะท้อนวิถีวัฒนธรรมของแหล่งผลิตสินค้าประเภทหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร การจัดการสิ่งแวดล้อม 6884
081-7385060
1
14 โครงการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2563 Robotic and Automation ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร วิศวกรรมศาสตร์ 7399,
085-0777845
1
15 ยุทธศาสตร์แนวทางการทำงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการเกษตร สู่ เกษตร 4.0 ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 รศ.ดร.โอภาส พิมพา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 089-9081937 2
16 Growth : มิติผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดร.อภิรดี สรวิสูตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 081-3043907 2
17

Responses of tropical marine organisms to heat stress: from cells to ecosystems

ดร.พลชาติ โชติการ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 095-7103545 2
18 ด้านการบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม : ระบบน้ำชุมชนและเกษตร ผศ.ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 084-1607789 2
19 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยวิถีฮาลาล ดร.มักตาร์ แวหะยี วิศวกรรมศาสตร์ 7231, 080-7151346 1
20 บูรณาการงานวิจัยด้านการเกษตรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนใต้ ดร.เทียนทิพย์  ไกรพรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 083-6560531 2
21 การบริหารทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการสำหรับจังหวัดภูเก็ต ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 6435 2
22 เมืองอัจฉริยะ  ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 081-5977244 2
23 การพัฒนาอนุภาคนาและนาโนคอมโพสิทเมมเบรนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ อุตสาหกรรมเกษตร 6300, 083-1911854 3
24 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านสัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าบิน สกุล Draco บริเวณป่าฮาลา-บาลา
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 087-7744419 3
25 แผนบูรณาการวิจัยด้านพลังงาน รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ. 2263 1
26 แผนบูรณาการวิจัยด้านยางพารา รศ.ดร.อาซีซัน แกสมาน สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. 2269 1
27 วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0819577625 3
28 การบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการโดยมีชุมชนเป็นฐาน ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 6834, 081-6097441 2
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกฤษณาเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชีย ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ แก้วมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0808630707 1
30 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย ทรัพยากรธรรมชาติ 6196, 089-7399415 1
31 ระบบดิจิทัลและการผลิตชีวภัณฑ์ ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา เทคนิคการแพทย์ 088-791-3494, 8785 1

 

clusters มนุษยศาสตร์ฯ

ที่ ชื่อแผนบูรณาการวิจัย หัวหน้าแผน สังกัด เบอร์โทร.ติดต่อ เป้าหมายที่
1 การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนไทย 4.0 อย่างครบวงจรและยั่งยืน รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม ศิลปศาสตร์ 089-8796344 2
2 การประยุกต์ใช้การผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยพิบัติและสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาพื้นที่ในภาคใต้ ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ วิทยาการจัดการ 089-6563930 2
3 การจัดการฐานทรัพยากรและทุนทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้้าในชุมชนภาคใต้ ผศ.ดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ สถาบันสันติศึกษา 9452, 081-7661356 2
4 ชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสนธรรม ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ พยาบาลศาสตร์ 084-5359993 3
5 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ ดร.สินาด ตรีวรรณไชย เศรษฐศาสตร์ 2409, 2401 3
6 การพัฒนาธรรมาภิบาลของเมืองสำหรับการจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ผศ.ดร.กฤษฎา พรรณราย ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 098-9826652 2
7 การบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีมูลค่าสูงเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ ดร.กฤษดี พ่วงรอด วิทยาการสื่อสาร 081-9571624 1
8 โครงการสานประชารัฐเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นคนไทย 4.0 ในชายแดนใต้ ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วข.ปัตตานี 091-7410880 2
9 กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างคน ไทย 4.0 ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ดร.รุศดา แก้วแสงอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 098-9518829 2
10 ปัตตานีในบริบททางการค้าสมัยรัฐจารีต : การศึกษาจากการขุดค้นทางโบราณคดี และการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 089-7372088 3
11 การบูรณาการโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ผศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง วิทยาลัยอิสลามศึกษา 086-9568151 2
12 ย้อนรอยพระพุทธศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.คำนวล คำมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ‭087-286-2556 3
13 การบูรณการโครงการวิจัยการเพื่อยกระดับประชาชนจังหวัดชายแดนใต้สู่พลเมืองโลกและพลเมืองอาเซียน : รูปแบบและนวัตกรรม ผศ.ดร.อับดุลรอนิง สือแต วิทยาลัยอิสลามศึกษา 086-0897074 2
14 ชุดโครงการเด็กและเยาวชน (4.0) ผศ.ดร.รัศมี สังข์ทอง คณะแพทยศาสตร์ 1165 2
15 การบูรณการโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 4.0 ผศ.มงคล มาลยารม นิติศาสตร์ 083-3997648 2
16 อุดมศึกษาไทย 4.0 ผศ.ดร.กร ศรเลิศล้ำวาณิช เภสัชศาสตร์ 2279 2
17 โครงการ Integrated Andaman Tourism Intelligence เพื่อการท่องเที่ยวที่แข่งขันได้ มั่นคงและยั่งยืน ผศ.ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ การบริการและการท่องเที่ยว 6820 1
18 การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.เรชา ชูสุวรรณ ศึกษาศาสตร์ - 2

 

หมายเหตุ

1. กรณีเสนอโครงการในลักษณะ Spearhead ขอให้ศึกษาคู่มือการเสนอขอทุนด้วย

2. ผู้สนใจร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการ สามารถติดต่อหัวหน้าแผนฯ ได้ตามเบอร์โทร.ที่ระบุ