การขอใช้ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา

ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา สำหรับหน่วยงานภายนอก

1. ตรวจสอบรายละเอียดห้องประชุมและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม click normal

2. ติดต่อคุณทิพวิมล โทร 6942 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อตรวจสอบตารางห้องประชุมที่พร้อมใช้งาน โดยสำนักวิจัย ฯ จะยืนยันการอนุญาตใช้ห้องประชุมแก่ท่านภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการติดต่อขอใช้งาน

3. ทำหนังสือผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอใช้ห้องประชุม พร้อมแนบแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม click normal

4. การชำระค่าธรรมเนียมห้องประชุม ให้ชำระหลังจากได้รับการยืนยันยอดชำระจากสำนักวิจัยและพัฒนาแล้ว โดยดำเนินการดังนี้

     4.1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ชำระโดยโอนเข้าบัญชี

           ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เลขที่บัญชี 565 3000 221

     4.2 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ชำระด้วยเงินสด ณ งานการเงิน สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC อาคาร 1

5. จัดส่งหลักฐานการชำระไปยังอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือแฟกซ์ 0-7428-6961

6. เครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากห้องประชุมมีการระบายอากาศค่อนข้างน้อย อากาศในตอนเช้าจะร้อนอบอ้าวกว่าปกติ กรณีเริ่มการประชุม 8.30 น. หรือก่อนเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการทำหนังสือแจ้งให้กองอาคารมาเปิดแอร์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 นาที (โทร 2197 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกองอาคาร)

7. รหัส Wifi สำหรับบุคคลภายนอก
ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการเอง โดยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (โทร 9040 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์คอมฯ)

8. อาหารว่างและเครื่องดื่ม

     8.1 หน่วยงานกรุณาจัดเตรียมอาหาร/ภาชนะ และเสิร์ฟเอง โดยขอให้บรรจุหีบห่อหรือภาชนะให้เรียบร้อย

     8.2 ห้องประชุมเลิศพัฒน์ งดนำอาหารมารับประทานในห้อง (ท่านสามารถขอใช้บริการห้องฉัตรวิจัยสำหรับรับประทานอาหารได้) เว้นแต่กรณีจำเป็น ขอให้บรรจุหีบห่อหรือขวดปิดฝาให้เรียบร้อย งดเครื่องดื่มเย็นที่จะทำให้เกิดหยดน้ำ/คราบน้ำบนโต๊ะ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy