การขอใช้ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา

ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา สำหรับหน่วยงานภายนอก

1. ตรวจสอบรายละเอียดห้องประชุมและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม click normal

2. ติดต่อคุณทิพวิมล โทร 6942 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อตรวจสอบตารางห้องประชุมที่พร้อมใช้งาน โดยสำนักวิจัย ฯ จะยืนยันการอนุญาตใช้ห้องประชุมแก่ท่านภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการติดต่อขอใช้งาน

3. ทำหนังสือผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอใช้ห้องประชุม พร้อมแนบแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม click normal

4. การชำระค่าธรรมเนียมห้องประชุม ให้ชำระหลังจากได้รับการยืนยันยอดชำระจากสำนักวิจัยและพัฒนาแล้ว โดยดำเนินการดังนี้

     4.1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ชำระโดยโอนเข้าบัญชี

           ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เลขที่บัญชี 565 3000 221

     4.2 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ชำระด้วยเงินสด ณ งานการเงิน สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC อาคาร 1

5. จัดส่งหลักฐานการชำระไปยังอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือแฟกซ์ 0-7428-6961

6. อาหารว่างและเครื่องดื่มหน่วยงานกรุณาเตรียมมาเอง โดยขอให้บรรจุหีบห่อหรือภาชนะให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอันตรายกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องประชุม

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy