สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2562

   พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองสตูล จ.สตูล

   วัดปริมาณฝนได้ 49.6 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา วัดปริมาณฝนได้ 13.2 มิลลิเมตร โดยในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้ มีฝนตกมากบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชลงมา ทั้งทางด้านตะวันออก และด้านตะวันตก สำหรับปริมาณฝนของวันนี้ตั้งแต่เวลา 01:00 น.- 09:00 น. ในพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกน้อย โดยมีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมือง จ.สงขลา วัดปริมาณฝนได้ 2.4 มิลลิเมตร

     reportwater-29oct2019-1.jpg

       สถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 น. พบว่า ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักของลุ่มน้ำที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ระดับน้ำในลำน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมาก ประกอบกับปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง เมื่อวานมีฝนตกน้อย ยกเว้นที่ อ.เมืองสตูล จ.สตูล มีฝนตกหนัก แต่ระดับน้ำในคลองดุสนที่บริเวณปลายน้ำอยู่ตำกว่าตลิ่ง 1.83 เมตร ดังนั้นสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ วันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติ

reportwater 29oct2019 2

        สำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ในอีก 24 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้า (คาดการณ์ ณ เวลา 19:00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2562) พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อ.ระโนด อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา จะมีฝนตกเฉลี่ยในอีก 24 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้าประมาณ 5.0 24.0 และ 30.0 มิลลิเมตร ตามลำดับ และพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าดี ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณ อ.ลานสกา และ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช จะมีฝนตกเฉลี่ยในอีก 24 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้าประมาณ 3.0 10.0 และ 34.0 มิลลิเมตร ตามลำดับ

 reportwater 29oct2019 3

รายงานโดย ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy