งานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยเป็นบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลี ตำบลบาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี

        กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กัทลี” เกิดจากการรวมตัวของเยาวชน และแม่บ้านในพื้นที่บ้านปาเระ หมู่ที่ 2 ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นกลุ่ม “หัตถกรรมกาบกล้วย” ใช้วัตถุดิบจากต้นกล้วยซึ่งเป็นทรัพยากรชีวภาพ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ กระเป๋า กล่องกระดาษ และอื่น ๆ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเยาวชน แม่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลบาราโหมและตำบลใกล้เคียง โดยทางกลุ่มได้มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้นกล้วย โดยเฉพาะ “กล้วยตานี” พบมากในท้องถิ่น ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนใจงานศิลปะหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกาบกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Green & Clean Innovation และเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมากในอนาคต อย่างไรก็ตามทางกลุ่มยังพบปัญหาบางประการที่ต้องการปรับปรุง เช่นเชื้อรา การหลุดร่อนของเส้นใยกล้วย และการดูดความชื้นในบรรยากาศ ทำให้ไม่สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นาน ทางสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องจึงได้ร่วมกับนักวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำองค์ความรู้และงานวิจัยมาพัฒนาวัสดุเคลือบผิวกาบกล้วยและกาวเพื่อยึดติดวัสดุจากน้ำยางพารา ภายหลังจากการเคลือบผิวได้เป็นฟิล์มบางที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถป้องกันการหลุดร่อนของเส้นใย เชื้อราและการดูดความชื้นในบรรยากาศหรือน้ำได้ และส่วนของกาวจากน้ำยางพาราสามารถเพิ่มการยึดติดและช่วยป้องกันเชื้อราได้ด้วย

         นอกจากนี้สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับ การเตรียมวัตถุดิบกาบกล้วยและเยื่อกระดาษ การย้อมสีธรรมชาติเพื่อความสวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประสานเครือข่ายให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในด้านการออกแบบ การตัดเย็บผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “กลุ่มกัทลี”

     วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย

1. เพื่อนำองค์ความรู้และงานวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ชุมชนสำหรับพัฒนากลุ่มหัตถกรรมกาบกล้วยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลี

     การนำไปใช้ประโยชน์     

1. กลุ่มหัตถกรรมกาบกล้วยสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย ได้แก่ กระเป๋า กล่องกระดาษ และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้น

2. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลีสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพ (ต้นกล้วย) แบบครบวงจร

 


 

English Version

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy