ม.อ. จัดเสวนา ทางออก...ยางพาราไทย ผ่านมุมมองนักวิชาการ

                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง "ทางออก...ยางพาราไทย" นำโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

   

 

                โดยการเสวนาครั้งนี้ มุ่งเน้นที่การนำเอาความรู้ ความสามารถที่สั่งสมอย่างยาวนาน มาแชร์ประสบการณ์พร้อมพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรยางพารา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ทั้งในระยะต้น และระยะยาว ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในภาคใต้ ที่มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 นักจัดรายการคนเก่งจากรายการสภากาแฟ คุณบัญชร วิเชียรศรี และคุณอรุณรัตน์ แสงละออง เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                เทปบันทึกภาพการเสวนา

               ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy