หน่วยวิจัย ( Research Unit ; RU )

 

หน่วยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งอื่น และกำลังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

หน่วยวิจัย

Research Unit

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

 เว็บไซต์

หน่วยวิจัยคลินิกและเภสัชวิทยา

Clinical and Pharmacological Research Unit

2554 - ปัจจุบัน 

 

  

หน่วยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและสิ้นสุดโครงการแล้ว

หน่วยวิจัย

Research Unit

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

เว็บไซต์

1. วัสดุ

 

2548 - 2551

 
2. สมุนไพร    2549 - 2553  
3. สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชป่าชายเลนและสารสังเคราะห์    2548 - 2550  
4. วัสดุและสิ่งประดิษฐ์มัลติฟิสิกส์    ก.ย. 2548 - ส.ค. 2551  
5. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล Marine Natural Products เม.ย. 2550 - เม.ย. 2553   
6. เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม Pollutant Treatment Technology  ส.ค. 2550 - ส.ค. 2553   
7. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารทะเลในระดับ   ส.ค. 2550 - ส.ค. 2553   
8. หน่วยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล Molecular Phamaceutics ก.ย. 2550 - ก.ย. 2553   
9. ปาล์มน้ำมัน ม.อ.สุราษฎร์ธานี Oil Palm PSU  มี.ค. 2551 - มี.ค. 2554  
10. เทคโนโลยีสีเขียว Green Technology  เม.ย. 2551 - เม.ย. 2554  
11. วัสดุผลึก Crystal Materials มิ.ย. 2551 - มิ.ย. 2554   
12. การคลอดวิถีธรรมชาติ Natural Childbirth  ส.ค. 2551 - ส.ค. 2554  
13. พอลิเมอร์ทางเภสัชทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย์ Pharmaceutical and Biomedical Polymers  ก.ย. 2551 - ก.ย. 2554  
14. แป้งและเส้นใยจากพืช Starch and Plant Fiber ม.ค. 2552 - ม.ค. 2555   
15. พัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ Guideline and Innovative Caring for Trauma patients  ก.ค. 2552 - ก.ค. 2555  
16. เพศสถานะและการพัฒนาสังคมเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย Gender and Social Development for Peace in Southernmost Provinces of Thailand    
17. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร Agricultural Processing Technology ก.ค.2552 - ก.ค. 2555   
18. ชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า Biotechnology of electromechanics ก.ย.2552 - ก.ย. 2555   
19. ชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง Tumor Biology ต.ค. 2552 - ต.ค. 2555   
20. เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม Environmental Biotechnology ม.ค. 2553 - ม.ค. 2556   
21. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ Productivity And Quality Improvement ม.ค. 2553 - ม.ค. 2556   
22. รังสีประยุกต์ Applied Radiation  ก.พ. 2553 - ก.พ. 2556  
23. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Environmental Economics มี.ค. 2553 - มี.ค. 2556   
24. นโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาคใต้ Policy for Community and Social Development in Souther Areas มี.ค. 2553 - มี.ค. 2556   
25. การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนใต้ Tourism Development for Southern Thailand's Border Areas มิ.ย. 2553 - มิ.ย. 2556   
26. นวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน Nursing innovation for Pregant women with Diabetes Mellitus  ก.ค. 2553 - ก.ค. 2556   
27. เซลล์ต้นกำเนิดและทันตเวชศาสตร์ฟื้นฟู Stemcell and Regeneative Dental Medicine ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556   
28. ทันตวัสดุ Dental Materials ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556   
29. ส่งเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้ Enhancing Harmony In Life Of Southern Thai People ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556   
30. หน่วยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ The Research Unit in Psychological Crisis and Healing มิ.ย. 2554 - มิ.ย. 2557   
31. หน่วยวิจัยการจัดการการบริการ   Service Excellence in the Andaman Hospitality Research Unit (SEA Hos RU)  ม.ค. 2555 - ม.ค. 2557  
32. หน่วยวิจัยการจัดการความปลอดภัยในการพยาบาล Research Unit for Safety Management in Nursing  ก.พ. 2555 - ม.ค. 2558  
33. หน่วยวิจัยวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทย์  Biological Materials for Medicine Research Unit  มี.ค. 2555 - ก.พ. 2558  
34. หน่วยวิจัยอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ Reproductive health of Thai-Muslim in the Southernmost border of Thailand Research Unit ม.ค. 2556 - ม.ค. 2561   
35. หน่วยวิจัยความขัดแย้งและสันติศึกษาในภาคใต้ Conflict and Peace Studies in Southern Thailand Research Unit ก.ค. 2556 - ก.ค. 2559   
36. หน่วยวิจัยสมาร์ทแมคาทรอนิคส์ Smart Mechatronics  ต.ค. 2556 - ก.ย. 2559   
37. หน่วยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพอลิเมอร์ Research unit: medical product innovation from polymers  ม.ค. 2557 - ม.ค. 2559   
38. หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไม้ Wood Sciences and Industry Technology (WSIT) มิ.ย. 2557 - พ.ค. 2560   
39. หน่วยวิจัยความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ Food Safety and Healthy Research Unit  เม.ย. 2557- มี.ค. 2560  
40. หน่วยวิจัยการแปรรูปชีวมวลเพื่อพลังงานและเคมีภัณฑ์  Bio-Mass Conversion to Energy and Chemicals (Bio-MEC) Research Unit ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2560    
41. หน่วยวิจัยสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาภาคใต้ ระยะที่ 2 Peace Studies for Southern Development  ส.ค. 2560 - ก.ค. 2563  
42. หน่วยวิจัยตัวบ่งชี้คลื่นไฟฟ้าสมองของโรคทางระบบประสาท Research Unit for EEG Biomarkers of Neuronal diseases 1 ก.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2563  
43. หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน Kids and Youth Development Research Unit 1 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2564  
44. หน่วยวิจัยนวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Research Unit of Local Government Administration Innovation 1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2565  
45. หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี Economic Plant of Surat Thani Province Research Unit 1 เม.ย.2562 - 31 มี.ค. 2565 RU N4
46. หน่วยิวจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพอลิเมอร์เชิงคลินิก ระยะที่ 2 Medical Products Innovations from Polymers in Clinical use Research Unit 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2565 RU N5


 


 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณรัตนากร พฤกษ์เมธากุล โทร.074-28-6952
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy