สถานวิจัย , ศูนย์วิจัย ( Research Center ; RC )

 สถานวิจัย,ศูนย์วิจัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน และกำลังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน 

สถานวิจัย

Research Center

ผู้อำนวยการ

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

 เว็บไซต์

1.ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ Intelligent Automation Research Center ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร 1 มิ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2566  -3 
2.ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ระยะที่ 3 Energy Technology Research Center รศ.ดร.กฤช สมนึก 1 พ.ย. 2561 - 30 ต.ค. 2566

RC-ETCR.jpg

3.ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน ระยะที่ 2 Research Center for Prevention and Care for People in Emergency and Trauma Phase 2 รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา  1 ส.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2567 RC caring
4.ศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาเพื่อความยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม Sustainable Development Education in Multicultural Society Research Center ดร.เรชา ชูสุวรรณ 1 ส.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2567 RC N19
5.ศูนย์วิจัยเนื้อเยื่อเพื่อกะโหลกศรีษะ ใบหน้า และขากรรไกร ระยะที่ 3 Cranio-Maxillofacial Hard Tissue Engineering Center Phase 3 ผศ.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2568  -3
6. ศูนย์วิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ในอาเซียนตอนล่าง Research Center for Language, Culture, and Human Development in Lower ASEAN รศ.ดร.ปัญญา เทพสิงห์ 1 ก.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2569  
7. ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโอเลโอเคมีแบบครบวงจร Integrated High-Value Oleochemical Research Center ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย 1 ก.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2569  

 

  สถานวิจัยที่ได้รับงบสนับสนุนจากแหล่งอื่น และกำลังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน 

สถานวิจัย

Research Center

ผู้อำนวยการ

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

เว็บไซต์

สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ

Genomics and Bioinformatics

ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

2549 - ปัจจุบัน

RC Genomics

 

 สถานวิจัย,ศูนย์วิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงาน

สถานวิจัย

Research Center

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

เว็บไซต์ 

1.พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน

Renewable Energy from Palm Oil and Vegetable Oil

ต.ค. 2549 - ต.ค. 2554

2.ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ำมันปาล์ม

Palm Oil Products and Technology

ต.ค. 2549 - ต.ค. 2554

3.เทคโนโลยีเครือข่าย

 Centre for Network Research

ม.ค. 2550 - ม.ค. 2555

4.วิศวกรรมวัสดุ

Materials Engineering

มิ.ย. 2550 - มิ.ย. 2555

5.วิศวกรรมฟื้นฟู

 Rehabilitation Engineering

 พ.ย. 2551 - พ.ย. 2556

 RC Rehab

6.ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาคใต้

 Conflict Studies and Cultural persity CSCD

 ม.ค. 2552 - ม.ค. 2557

 

7.สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ

Aquatic Animal Biotechnology Research Center

ส.ค. 2553 - ส.ค. 2558  

 

8.สถานวิจัยธรณีฟิสิกส์

Geophysics Research Center

พ.ค. 2554 - พ.ค. 2559

 

9.สถานวิจัยการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ

Research Center For Ecotourism Integrated Management In SouthernThailand

 ก.พ. 2555 - ก.พ. 2560

 

10.ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาคใต้

Natural Disaster Research Center (PSU-SNDRC)

 ก.พ. 2555 - ก.พ. 2560 

RC NAD

11.สถานวิจัยระบบดูแลผู้สูงอายุไทย

Research Center for Caring System of Thai Elderly 

ก.ค. 2555 - ก.ค. 2560 

 

12.สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Multicultural Education for Sustainable Development Research Center (MSRC)

 ส.ค. 2555 - ส.ค. 2560

 

13.สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน

Andaman Environment and Natural Disaster Research Center (ANED)

 ส.ค. 2555 - ส.ค. 2560

 

14.สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน ระยะที่ 2

Oil Palm Agronomical Research Center : Phase 2

 พ.ย. 2555 - พ.ย. 2560

RC OIL

15.สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้

Institute of Research and Development for Health of Southern Thailand

 มี.ค. 2556 - มี.ค. 2559

RC healthsouth

16. สถานวิจัยเทคโนโลยียางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  Eco-Friendly Natural Rubber (ECO-NR) Research Center พ.ย.2557 - พ.ย.2562  
17. สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ Research Center for Educational Innovations and Teaching and Learning Excellence 1 ก.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2564 -3
18. สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ Health Impact Assessment Research Center 3 ม.ค.2560 - 4 ม.ค. 2565 10
19. สถานวิจัยการควบคุมโรคมะเร็งในประเทศไทย Research Center for Cancer Control in Southern Thailand 3 ม.ค.2560 - 4 ม.ค. 2565 -3
20. สถานวิจัยการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย Environmental Assessment and Technology for Hazardous Waste Management 1 ก.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2565 N11
21. สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ ชายฝั่ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  Coastal Oceanography and Climate Change 1 ก.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2565  -3
22. สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ Air Pollution and Health Effect Research Center 1 ก.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2565 RC airandhealth
23. สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน ระยะที่ 2 Andaman Environment and Natural Disaster Research Center Phase 2 1 ก.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2566 RC newandaman
24. ศูนย์วิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด ระยะที่ 3 Common Oral Diseases and Epidemiology Research Center : Phase 3 1 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2565  RC-4

 


 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณรัตนากร พฤกษ์เมธากุล โทร.074-28-6952
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy