ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ( Center of Excellence ; CoE )

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว และกำลังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

สถานวิจัยความเป็นเลิศ

Center of Excellence ผู้อำนวยการ ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  เว็บไซต์
1.สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระยะที่ 2 Natural Product Research Phase 2 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย 1 ก.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2566 NPR CoE logo

2.ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน

Center of Excellence Membrane Science and Technology

ผศ.ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2566 COE 6
3.ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ Center of Excellence Trace Analysis and Biosensor Research Center ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2566 COE 7
4.ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านโลหะและวิศวกรรมวัสดุ Center of Excellence in materials Engineering, CEME ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2567 COE 5
5.ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 3 Agricultural and Natural Resources Biotechnology Phase 3 ศ.ดร. สมปอง เตชะโต 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2568
6.ศูนยวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม ระยะที่ 2 Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology Phase 2 ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2568 RC-11
7.ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา ระยะที่ 3 Drug Delivery System Phase 3 ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ 1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2568

 

 

เครือข่ายวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและสิ้นสุดโครงการแล้ว

สถานวิจัยความเป็นเลิศ

Center of Excellence

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

 เว็บไซต์

1.ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย

Biopersity of Peninsular Thailand

2549 - 2553

 

2.ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้

NANOTEC Center of Excellence at PSU

ส.ค. 2549 - ส.ค. 2554

3.เทคโนโลยียางพารา

Natural Rubber Technology

พ.ย. 2550 - พ.ย. 2555

4.สถานวิจัยความเป็นเลิศนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพลังงาน

Nanotechnology for Energy

เม.ย. 2555  -  เม.ย. 2560

 

5.สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Natural Product Research

ม.ค. 2556  - ม.ค. 2561

 

 


     

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณรัตนากร พฤกษ์เมธากุล โทร.074-28-6952
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy