บุคลากร

  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย

1-Sudara-new

นางสุดารัตน์ วาณิชวิริยะ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
โทร. 0-7428-6941
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

1-Arom
นางอารมณ์ รัตนสุวรรณ์

งานการเจ้าหน้าที่
โทร. 0-7428-6940
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1-Sakowduen
น.ส.สกาวเดือน อุ้ยเอ้ง

งานนโยบายและแผน
โทร. 0-7428-6947
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-Jila

น.ส.จิลา ทัศนลีลพร
งานพัสดุ
โทร. 0-7428-6942
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2-Tipwimon

น.ส.ทิพวิมล อนันต์ 
งานพัสดุ , งานห้องประชุม
โทร. 0-7428-6942
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-Naraphon

น.ส.นราภรณ์ อินนุกูล
งานการเงิน
โทร. 0-7428-6944
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-Pawan

น.ส.ภวรรค์ ทองสิพพัญญู
งานการเงิน
โทร. 0-7428-6944
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-Sirinat

น.ส.ศิรินาฏ วัตตะโร
งานสารบรรณและเอกสาร
โทร. 0-7428-6940
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
  ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย

2-Suparpนางสุภาพ นวลละเอียด
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย
โทร. 0-7428-6956
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

2-Chirawan

น.ส.จิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์
งานทุนงบประมาณแผ่นดิน
โทร. 0-7428-6957
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2-Piyaporn

นางปิยะภรณ์ รุยอ่อน
งานทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย
โทร. 0-7428-6958
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2-Kornwika

น.ส.กรวิการ์ ดำมุณี
งานทุนงบประมาณแผ่นดิน
โทร. 0-7428-6951
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2-Pinya

น.ส.พิณญา ยาหวัง
งานทุนวิจัยภายนอก
โทร. 0-7428-6968
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2-Rattanakorn

น.ส.รัตนากร พฤกษ์เมธากุล
งานเครือข่ายวิจัย
โทร. 0-7428-6952
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย

3-Janjiraน.ส.เจนจิรา สมชาติ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย
งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย , งานวิเทศวิจัย
โทร. 0-7428-6945
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

3-Apinya

น.ส.อภิญญา หมัดอะดั้ม
งานผลงานตีพิมพ์
โทร. 0-7428-6953
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3-Jantana

นางจันทนา อ่อนดี
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0-7428-6969
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Areenee

น.ส.อารีนี มะลี
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0-7428-6969
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3-Aussani

น.ส.อุษณีย์ ศรีเบญจพล
งานวารสาร SJST
โทร. 0-7428-6959
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3-Mutita

น.ส.มุทิตา วารีรัตน์
งานวารสาร SJST, งาน​ Publication Clinic​
โทร. 0-7428- 6959
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.h

3-Sutawadee

น.ส.สุธาวดี นาคะโร
งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
โทร. 0-7428- 6964 / 08-0195-4892
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม

4-Sasitorn.png

น.ส.ศศิธร คงทอง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี
โทร. 0-7428-6965
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

4-Unchalee

น.ส.อัญชลี ทองช่วย
งานทุนวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่
งานทุนวิจัยภายนอก (ภาคเอกชน)
โทร. 0-7428-6967
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4-Tanasub.png

นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี
งานคลินิกเทคโนโลยี
โทร. 0-7428-6943
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4-rungnapa

น.ส.รุ่งนภา ประทุมแสงหิรัญ
เจ้าหน้าที่การตลาด ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม
(ชื่อเดิม ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง)
โทร. 0-7428-2290
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4-Suporn

นายสุพร เกื้อพิทักษ์
เจ้าหน้าที่การประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)
โทร. 0-7428-2922
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ฝ่ายบูรณภาพการวิจัย

1-Supronchai.png

นายสุพรชัย อ่อนดำ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบูรณภาพการวิจัย
งานพัฒนานักวิจัย งานมาตรฐานการวิจัย
โทร. 0-7428-6954
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

1-Sineenart

น.ส.สินีนาฏ วัชราภรณ์
งานมาตรฐานงานวิจัยในสัตว์ทดลอง
งานมาตรฐานงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
โทร. 0-7428-6963
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-Arunwan

น.ส.อรุณวรรณ แซ่อิ้ว
งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
งาน พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช
งานธรรมาภิบาล
โทร. 0-7428-6955
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสิ่งแวดล้อม
5-Panadda.jpg
น.ส.ปนัดดา ทองชู

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
โทร. 0-7428-6963
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5-JAKKAPONG.jpg
นายจักรพงษ์ อินพรม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
โทร. 0-7428-6955
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5-JAKKAPONG.jpg
นายปริญธร ทองศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-7428-6963
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  โครงการพิเศษ
2-Pilaiporn.png
น.ส.พิไลพร รองเลื่อน 

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ ภารกิจ SandBox
โทร. 0-7428-2290
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@psu.ac.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

4-Hadyah

น.ส.หัดย๊ะ อับดลเลาะอาหลี
งานแผนและบริหาร
โทร. 0-7428-2269
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4-Kanvara

น.ส.กัญญ์วรา โสภาริพันธุ์
งานทุนวิจัย
โทร. 0-7428- 2268
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4-thitimon.png

น.ส.ฐิติมน จองเดิน
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ
โทร. 0-7428-2267
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
  สถาบันวิจัยระบบพลังงาน

4-Sawinee

น.ส.สาวิณี ทองฉิม
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 0-7428-2263
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4-yosita
นางชุติกาญน์ สนทะมิโน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-7428-2262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร
6-rattana
นางรัตนา มานัสนันท์

งานแผนและบริหาร
โทร. 0-7428-2910
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6-wilaiwan
น.ส.วิไลวรรณ สุวัตถิตานันท์

งานทุนวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร. 0-7428-2911
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6-piyamon
น.ส.ปิยมณ ด้วงช่วย

งานวิจัยโครงการของสถาบันฯ และให้บริการเครื่องมือ
โทร. 0-7428-2913
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6-chanon
นายชานนท์ สายมณี

งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือโรงงานผลิตทดลอง
โทร. 0-7428-2913
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล
6-chanon
น.ส.กิติยา พรหมบังเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-7428-2274
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5-amornrat
น.ส.อมรรัตน์ บัวงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-7428-2274
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5-worrachot
นายวรโชติ เสถียรวงศ์นุษา
วิศวกรคอมพิวเตอร์
โทร. 0-7428-2274
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
7-puwara-new
น.ส.พิชญา อักษรชู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-7428-9471
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7-puwara-new
น.ส.อารีรัตน์ ศรีวิชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0-7428-9471
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  สถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
8-Nisakorn.jpg
นางนิศากร รัตนถาวร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-7428-9380
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@psu.ac.th
Kridchaya.jpg
นางสาวกานต์ทิตา จิตรเอียด

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยเเละถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร. 0-7428-9380
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้
8-thitinun.png
นายฐิตินันท์ อินธนู

นักวิจัย
โทร. 0-7428-2000 ต่อ 749971 (ภายใน 749971)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8-nuntiya.png
นางนันทิยา อินธนู

นักวิจัย
โทร. 0-7428-2000 ต่อ 749971 (ภายใน 749971)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy