คณะผู้บริหาร

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

sunton

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์: 0-7428-2819

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

Suppasil

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์: 0-7428-6960, 0-7428-6941

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

Surasak

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โทรศัพท์: 0-7428-6949, 0-7428-6941

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ponlachart

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์: 0-7428-6961, 0-7428-6941

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

muttanachai

รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทรศัพท์: 0-7428-6966, 0-7428-6941

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ผู้อำนวยการหน่วยงานภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา

Sunchai

รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โทรศัพท์: 0-7428-2922

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ekwipoo1

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

โทรศัพท์: 0-7428-2269

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sumate

ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบพลังงาน

โทรศัพท์: 0-7428-2000 ต่อ 749955

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Punnanee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร

โทรศัพท์: 0-7428-2914

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 wannarat.jpg  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล

โทรศัพท์: 0-7428-2274

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Worawit  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

โทรศัพท์: 0-7445-5000

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Sutonya

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

โทรศัพท์: 0-7428-2471

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tanit

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้

โทรศัพท์: 0-7428-7000 , 0-7428-7005

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy