รางวัลวิจัย ระดับชาติ ปี 2559

รางวัล Thailand Rubber Technologist 2016 จาก Techno Biz Group & China United Rubber Corporation

ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559

ผลงาน "จัดการอาหารสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีของเอนไซม์ย่อยอาหาร"

โดย ผศ.ดร.การุณ  ทองประจุแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์

 

รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย

ผลงาน "ผลของความลึกและชนิดของอาหารเม็ดต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของเต่าตนุวัยอ่อน (Chelonia mydas)"

โดย ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว,
นางสาวจิรพรรณ สัจจารักษ์, นางสาวอนิดา สงนุ้ย,
นายหิรัญ กังแฮ และดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์

 

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

ผลงาน "ตัวดูดซับแม่เหล็กขนาดเล็กชนิดใหม่จาก ครัยโอเจล-ท่อนาโนคาร์บอนที่มีรูพรุนสำหรับการวิเคราะห์พทาเลตเอสเทอร์ใน ตัวอย่างอาหาร"

โดย ผศ.ดร.จงดี ธรรมเขต,
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ
น.ส.ฝนทิพย์ มากเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)

ผลงาน "ระบบออพติคอลโคฮีเรนท์โทโมกราฟีแบบมีการปรับปรุงคุณภาพของภาพโครงสร้างและความเร็วในเวลาเดียวกัน" 
โดย ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย
นายสาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ระดับดีมาก (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)

ผลงาน "www.worldmeteology.com และโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ WMApp ให้ได้ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้และยุโรป ค่าประมาณหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกจากการสังเกตของดาวเทียม ผลการพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อนสำหรับมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและรายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก"

โดย ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี
Professor Dr.David H. Staelin
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน หรือ ESSAND

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม

ผลงาน "แอปพลิเคชั่นการบริจาคโลหิต"

โดย อ.ธัชชัย เอ้งฉ้วน,
นายชูวงศ์ สีตะพงศ์, นายเฉลิมชัย บัวชุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทกระบวนการนวัตกรรม

ผลงาน "การเคลือบผิววัสดุด้วยน้ำยากันน้ำยิ่งยวด"

โดย รศ.ดร.นันทกาญจน์  มุรศิต
คณะวิทยาศาสตร์

 

รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม ประจำปี 2559

ผลงาน "การพัฒนาโปรไบโอติกส์แลกโตแบซลัสพาราเคซี SD1 เพื่อใช้ป้องกันฟันผุ : ต้นแบบการใช้ในสังคม"

โดย ศ.ดร.รวี  เถียรไพศาล
คณะทันตแพทยศาสตร์

 

รางวัล Ajinomoto Award นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจําปี 2559 จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโปรแกรม เพื่อความบันเทิง จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

ผลงาน "ปาร์ตี้ลิงค์"

โดย อ.สุธน  แซ่ว่อง,
นางสาวลักษิกา โล่ห์สุวรรณ, นายธนพร หนูวิลัย และ
นายกชนัฐ วิสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

ผลงาน "แฮชแท็กปรินท์ติ้ง"

โดย อ.สุธน  แซ่ว่อง,
นายธีรภัทร สินทรัพย์, นายธันวา หนูพลอย และ
นายวรกฤช สุนทรธรรมนิติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

ผลงาน "โครงข่ายบลูทูธอัจฉริยะเพื่อการจัดงานในสถานที่ขนาดใหญ่"

โดย อ.สุธน  แซ่ว่อง,
นายพนธกร เมฆินทรางกูร, นายทรงยศ แมนประสาทกุล และ
นายธนกร ภัทรภากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

รางวัลชมเชย นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาสาสตร์ รางวัล สพสว. (IAD Award) ประจำปี 2559

ผลงาน "คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการตอบสนองในระบบไหลเวียนโลหิตระดับจุลภาคของสารเพิ่มน้ำเลือดที่เตรียมจากแป้งมันสำปะหลังดิบ"

โดย ผศ.ดร.สุรพงษ์  ชาติพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์

 

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

ผลงาน "ชุดตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกราคาถูก"

โดย ผศ.ดร.อารีย์ ชูดำ,
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล และ
Prof. Dr.Niamh NicDaeid
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์


รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ผลงาน "ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)"

โดย ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี,
ดร.วิสุทธิ์ แก้วสกุล, นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข,
ดร.บงกช เศวตามร์ และ พันตำรวจเอก กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์
คณะวิทยาศาสตร์

 

 

รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 นักส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

ผลงาน "กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อชุมชนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนา"

โดย รศ.ดร.โอภาส พิมพา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ทุนศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม (NSTDA Chair Professor) ประจำปี 2558 จากการสนับสนุนของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงาน "การค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบจากทรัพยากรราของไทยเพื่อความยั่งยืนในการค้นหายา"

ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
คณะวิทยาศาสตร์


รางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ผลงาน "อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่มีต่ออัตราอาชญากรรมประเภทคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในประเทศไทย พ.ศ.2557"

โดย ดร.กันยปริณ  ทองสามสี และ
ดร.อิสระ ทองสามสี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานทางวิชาการ ประเภท Poster Presentation

ผลงาน "MiR-144 ควบคุมภาวะ oxidative stress ในผู้ป่วย thalassemia ผ่านยีนเป้าหมาย NRF2"

โดย ดร.ขนิษฐา ศรีนวล
คณะเทคนิคการแพทย์

 

รางวัลที่ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์

ผลงาน "Genetic variations of Greenalgae : Genus Caulerpa in Thailand"

โดย ดร.จารุวรรณ มะยะกูล,
Dr.Stefano Giovanni Angelo Draisma และนางสาวกัตติกา พัฒราช
คณะวิทยาศาสตร์

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ระดับชมเชย สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องและวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

ผลงาน "การเปรียบเทียบวิธีการตกแต่งซากแบบเลาะหนังกับแบบเผาขนต่อเปอร์เซ็นต์ซากและส่วนประกอบของแพะลูกผสมบอร์"

โดย ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ระดับดี สาขาสรีรวิทยาสัตว์ การจัดการและการผลิตสัตว์

ผลงาน "สถานการณ์การผลิตโคเนื้อพื้นเมืองและตลาดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง"

โดย ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ สาขาพืชผักและสมุนไพร

ผลงาน "การครอบครองต้นคะน้าของเชื้อราMetarhizium gui zhouense PSUM04 ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์"

โดย ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ และ
นางสาวกนกกาญจน์ ตลึงผล
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ระดับดี สาขาพันธุศาสตร์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ผลงาน "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ IGFI, PIT1 และ MC5R-1 ในไก่เบตง"

โดย ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

รางวัลดีเด่น การนำเสนอภาคบรรยาย สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน "การประเมินการปลดปล่อยฝุ่นละอองจากการเผาชีวมวลในภาคเหนือของประเทศไทย"

โดย ดร.วรดร ไผ่เรือง
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8

ผลงาน "สภาพปัญหาและความต้องการสิ่งสนับสนุนในการทำวิจัยของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่"

โดย นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์ และ
นางสาววราภรณ์ หนูสงค์
คณะศิลปศาสตร์

 

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ สาขาไม้ดอกไม้ประดับ

ผลงาน "ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำแคลลัสและยอดของฮาโวเทียในหลอดทดลอง"

โดย ดร.สุรีรัตน์ เย็นช้อน,
ศ.ดร.สมปอง เตชะโต และนางสาวนูรมา มาสากี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย สาขาไม้ผลไม้ยืนต้น

ผลงาน "ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ."

โดย ดร.สุรีรัตน์ เย็นช้อน,
ศ.ดร.สมปอง เตชะโต และนางสาวชาคริยา นิหะ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

รางวัลระดับดี ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์

ผลงาน "การเป็นปรสิตของสาหร่ายสีเขียว Cephaleuros  Kunze ex E.M. Fries"

โดย ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

รางวัลระดับดี ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์

ผลงาน "การแยก การจัดจำแนกชนิดและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ายปรสิตพืช Cephaleuros spp. บนอาหารสังเคราะห์"

โดย ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า และ
นางสาวเพ็ญภัสสร บรรจงศิริ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

รางวัล Best National Paper Award

ผลงาน "การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล"

โดย ดร.อุทิศ สังขรัตน์ และ
นางสุภาวดี ทวีบุรุษ
คณะศิลปศาสตร์

 

 English Version


   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ โทร.074-28-6945
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy