รางวัลวิจัย ระดับชาติ ปี 2558

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559  ณ Event Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลทุนศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ( NSTDA Chair Professor) ประจำปี 2558
จาก มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้บริหารจัดการ ระยะเวลาทุน 5 ปี

ผลงาน "การค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบจากทรัพยากรราของไทยเพื่อความยั่งยืนในการค้นหายา"
โดย   ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง รางวัลชมเชย รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2558
จาก สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับบริษัท ที อี คิว จำกัด  ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

นายอุทัย ทองบาง   

คณะวิทยาศาสตร์

- รางวัล Thailand Frontier Author Awards 2015
จาก บริษัท Thomson Reuters ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Web of Science  ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- รางวัล ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2558
จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ


ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

รางวัลทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี 2558
จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ


ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

คณะวิทยาศาสตร์ 

- รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 ระดับดี (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- รางวัล Special Prize ด้านการแพทย์และสุขภาพ
จากมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ภูมิภาค “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

ผลงาน "สมุนไพรปูดเบญกานีในรูปแบบยาเตรียมภายนอกสำหรับรักษาแผลติดเชื้อเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน"

โดย  ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย,
รศ.ดร.ธนภร อำนวยกิจ,
ผศ.ดร.ศศิธร ชูศรี,
นางสาวจุฬาลักษณ์ โชคไพศาล,
นายวิศรุต รัตนากรกุล
นายอนุชิต รัศมี คณะวิทยาศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะการแพทย์แผนไทย และนักศึกษา

รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558
จาก สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย   ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร

ผลงาน "Deproteinization process of natural rubber latex and its use as raw material in several industries"
โดย  รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 ระดับดี (สาขาเศรษฐศาสตร์)
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559  ณ Event Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ผลงาน "Modeling dependence between error components of the stochastic frontier model using copula: Application to intercrop coffee production in Northern Thailand"
โดย  ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์,
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์,
Dr.Jianxu Liu
และ Prof. Dr.Thierry Denoeux คณะเศรษฐศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 ระดับดี (สาขาการศึกษา)
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559  ณ Event Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ผลงาน "การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายโรงเรียนแนวพหุวัฒนธรรมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามัคคีจังหวัดปัตตานี"
โดย  ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง,
ดร.ศักรินทร์ ชนประชา,
นายกิตติ รัษฎาวงศ์
และ นายเฉลิมเกียรติ ส้มเกิด คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลทุนลอรีอัลประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" (For Women in Science) ปีที่ 13 ประจำปี 2558 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพมหานคร

ผลงาน "การคัดแยกและการคัดเลือกเชื้อราไขมันสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลสโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้เป็นน้ำมันสำหรับผลิตไบโอดีเซล"
โดย  รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์
และ ดร.ศุลีพร กิจจะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้านสาธารณะ
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ผลงาน "การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน"
โดย  รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หรือ TTF Award ประจำปี 2557 ประเภทรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
จากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

ผลงาน "การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน"
โดย  ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลงาน "คุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits - Functional Fruits)"
โดย  ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ,
นางสาววรพนิต จันทร์สุวรรณ์
และ นางสาวปรียา หมาดหลู บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ

รางวัล Special Prize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลงาน "ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว"

โดย   ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร,
ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา,
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์

 

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลงาน "ระบบออนไลน์ไมโครชาแนลสำหรับเพิ่มความเข้มข้นในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลง"

โดย  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา,
ผศ.ดร.จงดี ธรรมเขต,
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
และ นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม คณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา

 

รางวัลผู้ที่มีผลงานดีเด่น
จากโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 6”   ณ  หออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผลงาน "สัญลักษณ์แห่งความเปลี่ยนแปลง "Symbol of change""
โดย  อ.สุธินี อินทนี
คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2558 ด้านนโยบาย
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ผลงาน "แนวทางการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน โครงการย่อย การศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่ด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์และข้อมูลคุณภาพของน้ำและดิน"
โดย  ดร.กำแหง วัฒนเสน,
Dr.Helmut Dürrast,
ผศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน,
และดร.สายใจ วัฒนเสน คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy