รางวัลวิจัย ระดับชาติ ปี 2557

รางวัล สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย             
คณะวิทยาศาสตร์

- รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 สาขาพัฒนาสังคม จาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
- รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะบุคคลที่สนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคในการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2557 จาก ประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี 2557 ณ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
คณะแพทยศาสตร์

รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รางวัลทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2557 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 จาก สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มูลนิธิเพื่อส่งเสริมทคโนโลยีชีวภาพ (กองทุนทะกุจิ) และ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ผลงาน "Biotechnology for Sustainable Production of Biofuels from Agricultural and Industrial Wastes"
โดย รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลนักเทคโนโลยีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จ.ขอนแก่น

ผลงาน "การหล่อโลหะแบบสเลอร์รี่"
โดย รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัล รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2557 ระดับดี (สาขาการศึกษา) จาก งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ผลงาน"กลุ่มการปรึกษาบูรณาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและความยืดหยุ่นทนทานของทหารพรานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย"
โดย รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์,                
ผศ.เพ็ญประภา ปริญญาพล, พลตรี นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี,
             
และดร.จรรยา แผนสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์

รางวัล Silver Award จากท่านเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ จาก งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557 (Thailand Research Expo 2014) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ้นทรัลเวอร์ กรุงเทพฯ

ผลงาน "PSU Hello Test Test
โดย อ.ชาวดี ง่วนสน,
อ.โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา,
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร,
ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา, รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา,
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล, ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม,
ผศ.พรรณี อัศวตรีรัตนกุล, ผศ.ดร.จงดี ธรรมเขต,
ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย, ดร.สุภาพร ดาวัลย์,
และดร.สุชีรา ธนนิมิตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 ระดับดีเยี่ยม (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จาก งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ผลงาน "การอ่อนตัวของกล้ามเนื้อกุ้งก้ามกรามภายหลังการตาย: บทบาทของเอนไซม์โปรตีเอส และการป้องกัน"
โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
และดร.โชษณ ศรีเกตุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป จาก โครงการจัดประกวดรางวัล STI Thailand Award ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผลงาน "จอกยางนาโนกันการเกาะติดของน้ำยาง"
โดย ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม
คณะวิทยาศาสตร์

- รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จาก งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท สุดยอดนวัตกรรม True Innovation Awards จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผลงาน "ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม"
โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร,
ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, 
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา,
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 รางวัลระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) จาก งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


ผลงาน "น้ำยางโปรตีนต่ำและการใช้เป็นวัตถุดิบชนิดใหม่สำหรับเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางหลายชนิด"
โดย รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร,
รศ.ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี, ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา,
และศ.ดร.ภญ.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 รางวัลระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) จาก  งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


ผลงาน "ระบบคาพาซิทิฟแอฟฟินิตีเซนเซอร์แบบตรวจวัดตามเวลาจริง"
โดย รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร,
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา,
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุลม,
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร,
ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม, ผศ.พรรณี อัศวตรีรัตนกุล,
ผศ.ดร.จงดี ธรรมเขต, ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย,
ดร.สุภาพร ดาวัลย์, และดร.สุชีรา ธนนิมิตร
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

- รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณ (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) จาก  งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
- รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 ระดับดีเด่น (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) จาก งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ผลงาน"ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยท่อผสมร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิค"
โดย รศ.กำพล ประทีปชัยกูร,           
รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรีดร.กฤช สมนึก,
และนายนิยม พรหมรัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2557 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) จาก งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ผลงาน "การเตรียมสมบัติและกลไกการเกิดของกรีนพอลิเมอร์ผสมจากแป้งมันสำปะหลัง พอลิเมอร์ละลายน้ำและยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์ที่เติมสารอนินทรีย์ และสารอินทรีย์-อนินทรีย์"
โดย รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัล TTF Award ประจำปี 2556 ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

ผลงาน "หนังสือเรื่อง "การปรับปรุงสมบัติของยาง: หลักการ วิธีการ และการใช้งาน""
โดย รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy