รางวัลวิจัย ระดับชาติ ปี 2562

นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง​ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

Award-PUWADOL.png

ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานวิจัย “นวัตกรรมนิติพันธุศาสตร์ แก้ไขปัญหาความมั่นคง”

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติ งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Award-PUWADOL-INNO.png

 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ผลงานวิจัยเรื่อง : PSU-VisDNA Kit: ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ
ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร และคณะ คณะวิทยาศาสตร์
Award-CHITTANON.png  

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ผลงานวิจัยเรื่อง : อุปกรณ์วัดความหนาแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง

ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัยและคณะ คณะวิทยาศาสตร์

Award-PP-INNO.png  

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ผลงานวิจัยเรื่อง : สเตอร์โฟม-โฟมยางธรรมชาติคอมโพสิตสำหรับสกัดสารอินทรีย

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และคณะ คณะวิทยาศาสตร์

Award-WARAKORN-INNO.png  

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ผลงานวิจัยเรื่อง : อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียน

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ คณะวิทยาศาสตร์

Award-SOMPONG.png  

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ผลงานวิจัยเรื่อง : การเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยการย่อยสลายแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่อุณหภูมิสูง ดร.ชลธิชา มามิมิน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง
Award-PIPAT.png  

รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

ดร.พิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร

จากผลงานเรื่อง "การผลิตไบโอดีเซลและแผ่นพลาสติกชีวภาพจากพอลิเมอร์ชีวภาพที่สะสมในแบคทีเรีย"

 

รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล กรุงเทพฯ

Award-SUP.png

 

ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิชาการ จากผลงานวิจัยเรื่อง "งานวิจัยมุ่งเป้าในการศึกษาสมุนไพรไทยและใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" 

Award-PATIMAPORN-2.png   ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ จากผลงานวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในกล้วย (โรคอุบัติใหม่) ในประเทศไทย" 

 

" Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย " พร้อมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards 2019 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562  โดย 11 องค์กรคู่ความร่วมมือภายใต้โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ ณ ภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Award-WATCHARIN.png

รางวัลชนะเลิศ 7 Innovation Awards 2019

ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตกรรมศาสตร์ และคณะนักวิจัย

ผลงานวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑจ์ากโพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่ป้องกันฟันผุ

 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช. ด้านการพัฒนาสังคม ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Award-WW.png

 

ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ และคณะ

ผลงานวิจัยเรื่อง “ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม: ผลิตเอง ใช้เอง เพิ่มคุณค่าจากยางพาราสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม”


 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy