รางวัลวิจัย ระดับชาติ ปี 2555

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง “การพัฒนาควอตซ์คริสตัลไม่โครบาลานซ์เซ็นเซอร์ สำหรับตรวจโปรตีนก่อแพ้รับเบอร์อีลองเกชั่น แฟกเตอร์ โดยการใช้เทคนิคพิมพ์ประทับโมเลกุล”
โดย รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ,
Professor Dr.Franz Ludwig Dickert, ผศ.ดร.ภูธร แคนยุกต์
ผศ.ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ, นายชลทิต สนธิเมือง
(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554(เข้ารับรางวัล ปี 2555) ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

  ผลงานเรื่อง “อินเตอร์ดิจิเตทคาแปซิแทนต์ไบโอเซ็นเซอร์และควอตซ์คริสตัลไมโคร บาลานซ์เซ็นเซอร์สำหรับตรวจโปรตีนก่อแพ้จากยางพาราโดยการใช้เทคนิคพิมพ์ประทับโมเลกุลบนพอลิเมอร์”
รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 (2012 Young Technologist Award) จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

  ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
และ ผอ.สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน (ANED)

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555 (2012 Young Technologist Award) จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ผลงานเรื่อง “การพัฒนาอัลกอริทึม AMP (AMSU MIT Precipitation Retrieval  Algorithm) สำหรับประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกจากข้อมูลที่สังเกตจากดาวเทียมมิลลิมิเตอร์เวฟแบบพาสซีฟ, การพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณ์อากาศเชิงเลขความละเอียดสูงสำหรับประเทศไทยและเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์รับรู้คลื่นความถี่มัลลิมิเตอร์เวฟแบบพาสซีฟสำหรับใช้บนดาวเทียมเพื่อตรวจวัดหยาดน้ำฟ้าทั่วโลก

โดย ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
Prof.Dr.David H.Staelin จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

รางวัลชนะเลิศสุดยอดต้นแบบนวัตกรรมฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ (The Best of Innovative Inventor) จาก BRAND’S Gen 

  ผลงานเรื่อง "เท้าเทียมขยับได้"
โดย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี,นายอุกฤษฏ์  ชำมริ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555 จากสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย

  โดย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
อ.ชลิตา หิรัญสุข, ดร.วฤทธิ์ วิชกูล
และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  ผลงานวิจัยเรื่อง “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012)” 
โดย ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์,
นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล , นายภาณุวัชร ลาภาภิวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลผลงานดีเด่นรางวัลชมเชย  จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

 

ผลงานเรื่อง “โครการ Open House for young Talents 2012
โดย ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์,อ.สุธน แซ่ว่อง 
นส.กรกนก ฤดีสิริศักดิ์, นายวรรธนัย วัชราทักษิณ 
นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล, นายปฐมพร แสงวิสุทธิ์ 
นายพีระศักดิ์ รัตนมณี, นายเศรษฐการณ์ ศิลปสมัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง “อิทธิพลของชนิดและปริมาณน้ำมันสารตัวเติมพอลิโพรไพลีนยางธรรมชาติและระบบการวัลคาไนเซชัน
ต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน”
 
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์
และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง “การศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ต่อการจัดการและการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ. 2552”
และเรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า/ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองกำลังตำรวจ (ศปก.ตร.สน./ศชต. และ กกล.ตำรวจ) ปี พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน)”

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาการศึกษา จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง “ประสิทธิผลการให้การปรึกษากลุ่มผสมผสานในการลดการพัฒนาอาการที่มีผลเสียต่อสุขภาพจิต
ของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลาระหว่างเหตุการณ์ความไม่สงบ”

รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์ และคณะ คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง “การลดฮิสทามีนในน้ำปลาโดยวิธีทางชีวภาพด้วยเซลล์จุลินทรีย์อาเคียชอบเกลือที่มีกิจกรรมของเอนไซม์ฮีสทามีนดีไฮโดรจีเนส”
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง “เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน”
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์,
ผศ.ปรัตถ พรหมมี และ ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม
คณะเศรษฐศาสตร์

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ราคาประหยัด”
โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, ดร.จงดี ธรรมเขต
นายโอภาส บุญเกิด, Professor Dr.Seamus Higson Dr.Frank Davis
(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารยามวิกฤติในระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย”
โดย ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554(เข้ารับรางวัล ปี 2555) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 
คณะแพทยศาสตร์

รางวัลพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น (TEQ Award) ประจำปี 2555 จากคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  นายไมตรี นวลพลับ
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (2555) “Thailand Innovation Award 2012” จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

  ผลงานเรื่อง "แอพพลิเคชันเครื่องดนตรีไทยสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต-ระนาดเอก"
โดย ดร.กษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลของการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานวิจัยเรื่อง “ชุดตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค LAMP” 
โดย ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา,
รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ, น.ส.อลิษา หนักแก้ว,
นายศราวุธ วรรณพาต และ น.ส.ธนตพร พืชมงคล
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลสุดยอดนวัตกรรมประเภท INNO TREE จาก TRUE Inventor Award 

  ผลงานนวัตกรรม “มีดผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง (A-Knife)”
โดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี คณะแพทยศาสตร์

รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

  ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
สังกัดหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์

รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 ระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจ รางวัลดี จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ผลงานเรื่อง “Environmental disclosures on web-sites:A study of companies in the Stock Exchange of Thailand”
โดย ดร.มัทนชัย   สุทธิพันธุ์,
Dr.Patricia  Stanton  คณะวิทยาการจัดการ

รางวัล 2 ใน 20 ผลงานที่มีการยื่นขอจกสิทธิบัตรและนำไปใช้ประโยขน์เชิงพาณิชย์งาน "มหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาท" จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  ผลงานเรื่อง “เทคโนโลยีสำหรับการผลิตไรน้ำหรือไรน้ำนางฟ้าจากซีรั่มน้ำยางธรรมชาติ น้ำทิ้งและหรือกากของแข็ง”
โดย ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัล 2 ใน 20 ผลงานที่มีการยื่นขอจกสิทธิบัตรและนำไปใช้ประโยขน์เชิงพาณิชย์งาน "มหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาท" จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  ผลงานเรื่อง “ชุดน้ำยาและวิธีการตรวจหาปริมาณสารกลุ่มไทยูแรมในน้ำยาง”
โดย ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศอันดับสอง จากบริษัทชไนเดอร์(ไทยเเลนด์)จำกัด

  ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการแข่งขันทักษะทางด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” 
โดย อ.ปราโมทย์ จูฑาพร,
น.ส.นพวรรณ   พัฒนอิ้ว, น.ส.ณัชชา สกาวสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลผลงานดีเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ประจำปี 2555 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  ผลงานเรื่อง “โครงการบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัยหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นต้นแบบบริเวณหาดโคลน”
โดย ผศ.พยอม รัตนมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

  ผลงานวิจัยเรื่อง “การแข่งขันวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11 (Youth Electronics Circuit Contest : YECC2012)” 
โดย ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช,
นาย ธนาภรณ์  ลิขิตเจริญกุล , นายธัญญชาติ  เกียรติศักดิ์โสภณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  ผลงานวิจัยเรื่อง “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012)” 
โดย อ.สุธน แซ่ว่อง,
นายพลเดช อัษณางค์กรชัย, นายเมธานนท์ จงไกรจักร
และ นายจุฬา มกรพันธุ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555 ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเรื่อง เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน” 
โดย ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ , ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม
และ ผศ.ปรัตถ พรหมมี    คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Friendship Award จากสมาคมสมองกลฝังตัวไทย(Thai Embedded Systems Association : TESA)

  ผลงานวิจัยเรื่อง “การแข่งขันการพัฒนาทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems:Top Gun Rally)” 
โดย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต,ผศ.ดร.ณัฎฐา  จินดาเพร็ช
นายจักรกฤษณ์  ศรีวรรณ, นายเรนท์ฤทธิ์  ทองทวี,
นายจตุพร  เกิ้อเส้ง และ นายนัฐพงศ์  พรหมมาก 
คณะวิศวกรรมศาสาตร์

รางวัลชมเชย รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน (STISA) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 จากสามคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย(สวคท.)

  ผลงานวิจัยเรื่อง “การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์แบบกึ่งสอดไขว้จากยางธรรมชาติและโฟมพอลิสไตรีนที่เสริมแรงด้วยเซลลูโลสดัดแปร” 
โดย รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์
และอิศรา อินทฤทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รางวัล Platinum Award”

  ผลงานการจัดนิทรรศการในงานวันนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555 “Thailand Research Expo 2013” 
ออกแบบนิทรรศการโดย อ.ชาวดี ง่วนสน และ อ.โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผลงานจากนักวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติภาคใต้ 8 ท่าน คือ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ, ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร, รศ.ดร.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ, อ.เทิดทูน ดำรงค์ฤทธิมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์, ดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ” จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ”
โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  ผลงานเรื่อง “สารสกัดยางพารา (Hb Extract): ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากเซรั่มยางพารา”
โดย ศ.ดร.รพีพรรณ วิฑิตสุวรรณกุล คณะวิทยาศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “วงจรรวมพลังงานคลื่นสำหรับระบบสื่อสารเคลื่อนที่อนาคต”
โดย รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์จากยางธรรมชาติในทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง”
โดย ผศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร
และคณะ คณะเภสัชศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “การจัดการภัยพิบัติ”
โดย ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy