รางวัลวิจัย ระดับชาติ ปี 2556

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2556 รางวัลระดับดีเด่น สาขาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง “การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกสำหรับดาวเทียมมิลลิมิเตอร์เวฟแบบพาสซีฟ”
(Development of Global Precipitation Retrieval Algorithms for Satellite Passive Millimeter - Wave Satellites) 
 
โดย ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
และ Prof. Dr. David Staelin

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2556 รางวัลระดับดีเด่น สาขาปรัชญา จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง “มโนทัศน์เรื่องนิพพานในบทกวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์”
(The Concept of Niravana in Angkhan Kalayanaphong’s Poetry) 
 
โดย ดร.กอบกาญจน์ ภิญโญมารค
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง “ระบบคาพาซิทิฟแอฟฟินิตีเซนเซอร์แบบตรวจวัดตามเวลาจริง”  
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, 
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา,
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล, ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร,
ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม, ผศ.ดร.พรรณี อัศวตรีรัตนกุล,
ผศ.ดร.จงดี, ธรรมเขต ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย,
ดร.สุภาพร ดาวัลย์ และดร.สุชีรา ธนนิมิตร (ลอยประเสริฐ)
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง “น้ำยางโปรตีนต่ำและการใช้เป็นวัตถุดิบชนิดใหม่สำหรับเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางหลายชนิด”  
ผศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร,
รศ.ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี, ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
และ ศ.ดร.ภญ.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง “ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยท่อผสมร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิค”  
รศ.กำพล ประทีปชัยกูร,
รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี, ดร.กฤช สมนึก 
และนายนิยม พรหมรัตน์ ณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง “ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม”  
ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา,
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา,
และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556 รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ผลงานเรื่อง "การลดสัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และการหาลักษณะเด่นที่เหมาะสม สำหรับการจำแนกรูปแบบการเคลื่อนไหวของแขนท่อนล่าง"  
โดย ดร.อังกูร ภิญโญมารค,
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทางด้านสังคม จากการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556
- รางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมและผลงานที่น่าลงทุนที่สุด จากผลโหวตของนักลงทุนและผู้เข้าประชุมในงาน NSTDA Investors day 2013

  ผลงานเรื่อง "มีดผ่าตัดนิ้วล็อค : A-Knife 
ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธร์ปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์
ร่วมกับ รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติในระดับปริญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556

  ผลงานเรื่อง "แอปพลิเคชันคำนวณเวลาละหมาดพร้อมระบุทิศกิบลัต บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่"
นางสาวมูณีเราะห์ มะนุง และนางสาวกุลธิดา ศรีสกุล
นักศึกษาจากหลักสูตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ 
โดยมี ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2556 สาขาวิจัยและพัฒนา จากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานบุคคลตัวอย่างแห่งปี

  รศ.ดร.โอภาส พิมพา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 ระดับชาติ สาขาสถิติประยุกต์ รางวัลชมเชย  จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   ผลงานเรื่อง “การเปรียบเทียบความผิดพลาดประเภทที่ 1 และอำนาจของการทดสอบความแปรปรวนประชากร 1 กลุ่ม ระหว่างสถิติทดสอบมาตรฐานและสถิติทดสอบที่อาศัยการแจกแจงโดยประมาณแบบไค-สแควร์ของ -2ln"  
อาจารย์จุฬารัตน์ ชุมนวล  คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ TPA PLC COMPETITION 2013 หุ่นยนต์เป้าบิน จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

   อาจารย์ชลิตา หิรัญสุข 
นายมุนัจ กลคีรีรัตนา,
นายขจรศักดิ์ วาทีกานท์ 
และนายณวรรธ สุวรรณอินทร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษา

รางวัลรางวัล Gold Award จากนายกรัฐมนตรี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

   ผลงานเรื่อง “ผู้ออกแบบนิทรรศการ”  
อาจารย์ชาวดี ง่วนสน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 RDC 2013 จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
และ นายปวริศร์ ฤทธิ์เมธี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลที่ 2 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

   ผลงานเรื่อง “ระบบตรวจตราฮอว์คอาย”  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา ตัณฑัยย์,
นายวงศ์ปิติ หวังสันติ, นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ 
และนายยศชนินทร์ ศศิวรรธน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

   ผลงานเรื่อง “วัสดุคอมโพสิทของท่อนาโนคาร์บอนและครัยโอเจล : ตัวดูดซับราคาประหยัดชนิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์สารพิษ”  
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา 
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2556 จากสภาการพยาบาล

   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พุมดวง,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง มานะสุรการ,นายกิตติ รัตนสมบัติ 
และนายสมบูรณ์ แก้วนาค   คณะพยาบาลศาสตร์

รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

   ผลงานเรื่อง “การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆ และทิศทางพายุโดยวิธีการออพติคัลโฟลว์”  
อาจารย์ สมพร ช่วยอารีย์
และนายรอมือลี บือซา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

   ผลงานเรื่อง “เครื่องประเมินการเจริญเติบโตและความยาวของรากพืชเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ”  
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ สดุดี 
และนายเจษฎา โสภารัตน์   คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รางวัลที่ 2 การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็อทรอนิกส์ ครั้งที่ 12 (Youth Electronics Ciruit Contest : YECC 2013) จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

   ผลงานเรื่อง "Determination of methamphetamine using smart phone application (app)"  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตร์ ตัณฑนุช,
นางสาวธนาภรณ์ ลิขิตเจริญกุล
และนางสาวฤทัยชนนี ตันติวิท   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest) จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

   ผลงานเรื่อง "คาร์บอนคุง ไลฟ์"  
โดย อาจารย์ สุธน แซ่ว่อง,
นายปกรณ์ นกแก้ว,นางสาวปรียานุช สุปรีย์ลีลา
และนางสาวกชมน กาญจนจันทร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

   ผลงานเรื่อง “ข้าจะวิ่งส่งสาส์นจนถึงกรุงศรี”  
โดย อาจารย์ สุธน แซ่ว่อง,
นายธีระสัณฑ์ ต้นทองคำ,นายพลเดช อัษณางค์กรชัย
และนายติณณภพ แร่ดีบุก   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

   ผลงานเรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง 
คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลชมเชย การประกวดโครงการความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 จากสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

   ผลงานเรื่อง "Determination of methamphetamine using smart phone application (app)"  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ,นางสาวนันทิกานต์ กล้าเวช 
และนางสาวเกวลี ภาระบุญ   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   ผลงานเรื่อง "ชุดโพลีเมอร์ตรวจวัดเหล็กในน้ำที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูก"  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ,นายพีระพงศ์ กำไล 
และนางสาวกฤติกา ระเหม   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ”ประจำปี 2556 จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

  ผลงานเรื่อง “การประยุกต์ใช้แป้งสาคูในทางเครื่องสำอาง”  
รศ.ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี
และทีมงาน คณะเภสัชศาสตร์
  ผลงานเรื่อง "การวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์"  
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
คณะวิทยาศาสตร์
  ผลงานวิจัยเรื่อง “อุปกรณ์ผ่าตัดพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือ”(PSU-CTR)  
ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
คณะแพทยศาสตร์

รางวัล Gold Award ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 (Thailand Research Expo 2013)
   ผู้ออกแบบนิทรรศการ คือ อ.ชาวดี ง่วนสน และ อ.โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   และผลงานที่นำไปจัดแสดงเป็นผลงานวิจัยด้านการแพทย์ ดังนี้

 

ผลงานเรื่อง " ผลิตภัณฑ์ผสมโพรไบโอติกเพื่อป้องกันฟันผุ"
โดย ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล

  ผลงานเรื่อง "เครื่องพยุงหลังสำหรับผู้ประกอบอาชีพยางพาราและอุปกรณ์พยุงกระดูกไหปลาร้าแบบปรับเองได้ "  
 โดย รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
  ผลงานเรื่อง  "มีดผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง"   
 โดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
  ผลงานเรื่อง  "ระบบเฝ้าระวังสำหรับผู้สูงอายุ"   
 
โดย ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร
  ผลงานเรื่อง "ระบบการป้อนกลับทางชีวภาพจากสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและเกมส์สำหรับการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ"
โดย รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
  ผลงานเรื่อง "อุปกรณ์รองส้นเท้าเพื่อลดอาการปวดส้นเท้าจากยางธรรมชาติ"
โดย รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
  ผลงานเรื่อง "อุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูกชนิดใหม่ในผู้ป่วยกระดูกรยางค์ล่างหัก"
โดย นางมานี หาทรัพย์
  ผลงานเรื่อง "เท้าเทียมขยับได้"
 โดย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy