รางวัลวิจัย ระดับชาติ ปี 2560

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ. 2560 จาก Fortilin as antiviral agent in Shrimp aquaculture

ศ.ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา

คณะวิทยาศาสตร์

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2560 (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย วันที่ 24 ก.พ. 2560 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2559 สาขาวิจัยและพัฒนา
ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คณะวิทยาศาสตร์

Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2017 จากสมาคมโพลิเมอร์ แห่งประเทศไทย 

  ผศ.ดร.แก้วตา  แก้วตาทิพย์
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 งาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ.2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลงานเรื่อง ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมด้วยยางพาราสกัดโปรตีน

โดย ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ, รศ.ดร.วราภรณ์ ตันรัตนกุล,
ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี, รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร,
ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา, นพ.ปวัน ไกรนรา, นางสมพร วรรณวงศ์ ,
ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ สถาบันพลาสติก,
นายนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ สถาบันพลาสติก,
นายถิระภัทร เมืองแสน สถาบันพลาสติก
คณะแพทยศาสตร์

รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ผลงานเรื่อง ชุดตรวจปริมาณเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด

โดย รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ,
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา 
ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล, Prof. Dr.Niamh NicDaeid,
ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล, รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม,
นายอดิศร รัชนิพนธ์, นางสาวจุฑาพร เกษร
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ผลงานเรื่อง ตัวดูดซับคอมโพสิทชนิดใหม่ อนุภาคแม่เหล็กนาโน ท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นและอัลจิเนตสำหรับสกัดและเพิ่มความเข้มข้นสารพิษโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

โดย ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ผลงานเรื่อง อุปกรณ์สกัดสารสเตอร์บรัชแบบพกพาสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงในตัวอย่างผักและผลไม้

โดย ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย,
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา,รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร,
นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
ผลงานเรื่อง ปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าแบบพกพา

โดย ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร,
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, 
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ผลงานเรื่อง สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา

โดย รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล,
ดร.ชาตรี หอมเขียว
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

รางวัล Special Price กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่งคั่ง
ผลงานเรื่อง ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)

โดย ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี, นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข,
ดร.วิสุทธิ์ แก้วสกุล, ดร.บงกช เศวตามร์
และ พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์
คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9

 

รางวัล Special Price กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่งคั่ง จากประเทศอิหร่าน
ผลงานเรื่อง เตียงถ่ายภาพรังสีทารก

โดย นางสาวพัชรีย์ ไชยฤกษ์
คณะแพทยศาสตร์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ประเภทอุดมศึกษาสิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ผลงานเรื่อง การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยอัลตราโซนิกชนิดแคลมป์ท่อ

โดย ผศ.ดร.กฤช สมนึก, รศ.กำพล ประทีปชัยกูร,
นายทนงศักดิ์ ประสิทธิ์, นายดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ประเภทอุดมศึกษาสิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ผลงานเรื่อง ระบบผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาล์มแบบ 3 ขั้นตอนด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมสถิตขดเกลียว

โดย ผศ.ดร.กฤช สมนึก,
รศ.กำพล ประทีปชัยกูร, นายณัฐพล สร้อยสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลธัญญาลักษณ์อวอร์ด ประจำปี 2560 จากสถาบันบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้มีผลงานด้านวิชาการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและการแก้ปัญหายาเสพติด ระดับดีเด่น

โดย รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ, ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล,
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, นางสาวจุฑาพร เกษร,
ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล,รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ Most Innovation Award 2017 สาขาผลิตภัณฑ์/กระบวนการเชิงพาณิชย์ระดับประเทศ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานเรื่อง แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก

โดย รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์,
นางสาวนิติมา บินดุเหล็ม
คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 

ผลงานเรื่อง โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพการรองรับผู้ใช้โปรโตคอลเฮชทีทีพี

โดย ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์, นายทศพล นวลช่วย,
นายกิตติ อ่อนทอง, นายพิสิฏฐ์ ทันศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลจากโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน วันที่ 13 ม.ค.2560 ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมรอยัลซิตี

 

โล่ประกาศเกียรติคุณ
ผลงานเรื่อง แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559

โดย อ.โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์,
อ.ชาวดี ง่วนสน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy