รางวัลวิจัย ระดับนานาชาติ ปี 2559

รางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการงาน “44th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  ผลงาน "ระบบป้องกันและเตือนอุบัติเหตุจากอาการละเมอเดินโดยใช้สมาร์ทวอชและสมาร์ทโฟน"

โดย อ.กษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

- รางวัล Gold Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการงาน “Seoul International Invention Fair 2016 (SIIF 2016)” 

  ผลงาน "ตัวดูดซับแม่เหล็กขนาดเล็กชนิดใหม่จากครัยโอเจล-ท่อนาโนคาร์บอนที่มีรูพรุนสำหรับการวิเคราะห์พทาเลตเอสเทอร์ ในตัวอย่างอาหาร"

โดย ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย,
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ
นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง

คณะวิทยาศาสตร์

 

รางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการงาน “44th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  ผลงาน "แอพพลิเคชันทดสอบการได้ยินแบบพกพา"

โดย ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์

- รางวัล Spallanzani Award จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการงาน “the 46th Annual Symposium of the North American Society for Bat Research”

  ผลงาน "Spallanzani Award"

โดย ดร.พิพัฒน์  สร้อยสุข 
คณะวิทยาศาสตร์

- รางวัล Gold Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการงาน “Seoul International Invention Fair 2016 (SIIF 2016)” 

  ผลงาน "คอลัมน์ราคาประหยัดสำหรับแยกและวิเคราะห์สารพิษ"

โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา,
ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ
นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม

คณะวิทยาศาสตร์

- รางวัล Gold Medal จาก 10th International Warsaw Invention Show (IWIS 2016) 
รางวัล Special Award (on Stage) จาก Malaysian Research & Innovation Society, Malaysia

  ผลงาน "A nutraceutical for cancer prevention made from chamuangone extract with rice bran oil"

โดย รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์,
ผศ.ดร.ภญ.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ และ นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม

คณะวิทยาศาสตร์

- รางวัล Gold Medal จาก ITEX ประเทศมาเลเซีย 
- รางวัล Special Prize จาก World Invention Intellectual Property Association

  ผลงาน "A Topical Solution for Treatment of Skin Fungal Infection Made from Rhinacanthus nasutus Leaf Extract Obtained from Green Extraction Method"

โดย  รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์,
Mr. Karun Shakya คณะเภสัชศาสตร์

 

- รางวัล Gold Medal จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)
รางวัล Best Invention Award จาก Korea University Invention Association (KUIA), Korea

  ผลงาน "ผลิตภัณฑ์รูปแบบเกิดนาโนได้เองที่มีส่วนผสมเป็นสารธรรมชาติเสริมฤทธิ์กัน: เคอคูมินและเรสเวอราทรอล"

โดย รศ.ดร.ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี,
ดร.พัชรวลัย ใจสมุทร และ ผศ.ดร.กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา

คณะเภสัชศาสตร์

- รางวัล Silver Medal จาก 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016
รางวัล Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) ,Korea

  ผลงาน "นวัตกรรมการผลิตชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมด้วยยางพาราสกัดโปรตีน"

โดย ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ,
รศ.ดร.วราภรณ์ ตันรัตนกุล, รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร,
ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา และดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี

คณะแพทยศาสตร์

- รางวัล Highly Cited Researchers 2016 พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงาน Innovation Forum: Discovery, Protection, Commercialization

  ผลงาน "Top 1% of researchers for most cited documents, in the field of Agricultural Sciences"

โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

- รางวัล The Best Poster Presentation of Research Paper

  ผลงาน "Effects of bio-nanocomposite film from tilapia and squid skin gelatins incorporate with ethanolic extract from coconut husk on storage stability of mackerel meat powder"

โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล,
Dr.Muralidharan Nagarajan, ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน และ
ดร.พรอุษา จิตพุทธิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

- รางวัล Gold Medal จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)
รางวัล Special Prize (On Stage) จาก Malaysian Research & Innovation Society (MyRIS), Malaysia

  ผลงาน "การเตรียมวัสดุคาร์บอนที่มีสารแม่เหล็กจากชานอ้อยโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันที่อุณหภูมิต่ำ"

โดย ดร.แหลมทอง  ชื่นชม,
นายณัฐนันท์ รัตนชื่อสกุล, นางสาวอมลรดา สานิง,
นางสาวรัชฎาพร เกื้อสุข, นายปิยมิตร ท้วมศรี และ
นางสาวหทัยชนก ชูเนตร์  

คณะวิทยาศาสตร์

 

- รางวัล The DaSilva Award 2016 จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการงาน “68th Annual Meeting of the Society for Biotechnology” 

  ผลงาน "The DaSilva Award 2016"

โดย ดร.อัจฉรา  ธรรมรัตน์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

- รางวัล Gold Medal จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)
- รางวัล Best International Invention Award จากผู้จัดงาน 2016 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE 2016)
- รางวัล Valuable Award จาก Highly Innovation Unique Foundation (HIUF), Saudi Arabia

  ผลงาน "ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis เพื่อผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย"

โดย รศ.ดร.อัจฉรา  เพ็งหนู,
ดร.จุฑามาศ แก้วมโน, ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย,
นางสาวปรารถนา อัตตะมณี และนายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

- รางวัลเหรียญเงิน และ
- รางวัล Special Prize จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์

  ผลงาน "ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด"

โดย ผศ.ดร.อารีย์ ชูดำ,
นางสาวจุฑาพร เกษร, Prof. Dr.Niamh NicDaeid
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล และ
ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

- รางวัล Silver Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA)
รางวัล Special Prize จาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS), Malaysia

  ผลงาน "ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)"

โดย ดร.เอกวิภู  กาลกรณ์สุรปราณี,
ดร.วิสุทธิ์ แก้วสกุล, นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข,
พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ และ ดร.บงกช เศวตามร์

คณะวิทยาศาสตร์

 

- รางวัล Good Poster Presentation Award

  ผลงาน "Cloning and characterization of the beta-glucan binding protein gene from the Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis )"

โดย รศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์,
ดร.พันทิพา รุณแสง, ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์ และ
นางสาวอารีรัตน์ เชาวน์สมบูรณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์

- รางวัล Good Poster Presentation Award

  ผลงาน "Molecular cloning and characterization of a C-type lectin with two carbohydrate recognition domains from Banana shrimpFenneropenaeus merguiensis"

โดย รศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์,
นางสาววิไลวรรณ เซ่งโห้ย และดร.พันทิพา รุณแสง

คณะวิทยาศาสตร์

 

- รางวัล The Winner in Transmission Electron Microscopy Photo Contest

  ผลงาน "Turtle in the Sea"

โดย ดร.พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์
คณะวิทยาศาสตร์

 

- รางวัล Best presenter award for presenting paper

  ผลงาน "Ultra-Poor Revisited, Village Leaders' Viewpoints"

โดย รศ.ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์
คณะศิลปศาสตร์

 

- รางวัล Best Presentation

  ผลงาน "Effects of Pueraria mirifica extract on depression-like behavior and density of dopaminergic neurons in ovariectomized mouse brain"

โดย ผศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์,
นายกีรติ นิยมรัตน์, รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์,
ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร และผศ.นพ.ทพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์

คณะวิทยาศาสตร์

 

English Version


   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ โทร.074-28-6945
     E-mail: panpimon.h@psu.ac.th

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy