ผลการตัดสินรางวัล ประจำปี 2563

ประกาศผลรางวัล download icon

ระดับปริญญาตรี

          สาขาวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง หวายเทียมจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเพื่องานเฟอร์นิเจอร์
  ผู้สร้างผลงาน นายธนันท์ชัย สิทธิพรพันธ์
    นางสาวจิรรัตน์ กวดขัน
    นายธัญกร กฤษณาสีนวล
    นายนราธิป สันสาคร
    นายวิวรรธน์ แก้วอ่อน
  หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
    โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
  อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์
     
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานเรื่อง กรวยยางธรรมชาติอุดรูระเบิดสำหรับงานวิศวกรรมเหมืองแร่
  ผู้สร้างผลงาน นางสาวปติวรฎา จิตโสภิณ
    นางสาวอภิสรา คมคาย
    นางสาวปิยากร ดิสสระ
    นางสาวกนกนภัส กุญชรินทร์
  หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 
    โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน และ
    ภาควิชาเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์
    อาจารย์วิฆเนศว์ ดำคง
     
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเรื่อง หุ่นฝึกทำหัตถการเจาะหลอดเลือดแดง
  ผู้สร้างผลงาน นายกมล ไกรนรา
    นายนฤเทพ แก้วชูศรี
    นางสาวอรณิชา รัชตพันธนากร
    นายอับดลอาซีด หนิมุสา
  หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โกเมศวร์ ทองขาว
     
รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง ชุดอุปกรณ์ทำหัตถการฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิดจากยางธรรมชาติ
  ผู้สร้างผลงาน นางสาวศิริวรรณ แก่นแก้ว
    นายมานพ นวลพลับ
  หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พรมสวัสดิ์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ โชคสุชาติ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ
     
 รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง แผ่นเจลพอลิเมอร์อัจฉริยะสำหรับการตรวจวัดฟอร์มาลีน
  ผู้สร้างผลงาน นางสาวเสาวลักษณ์ บุญนะ
    นายกฤตภาส แก้วหนู
  หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
  อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร
     

          สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          - ไม่มีผลงานได้รับรางวัล -

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

          สาขาวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า
  ผู้สร้างผลงาน นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์
    นายกฤตภาส แก้วหนู
    นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์
    นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ
    นางสาวมารียัม หะยีอาบู
    นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม
    นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว
    นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์
    นายอัสมี สอและ
    นางสาวกัสริน สายสหัส
  หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และ
    Forensic Science Program, School of Health Science,Universiti Sains Malaysia
  อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร
     
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานเรื่อง แผ่นตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำลาย
  ผู้สร้างผลงาน นายกฤตภาส แก้วหนู
    นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์
  หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
  อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร
     
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเรื่อง แผ่นแปะแผลจากเมือกของเมล็ดแมงลักที่มีส่วนผสมของสารสกัดมาตรฐานบัวบก
  ผู้สร้างผลงาน นางสาวมิ่งขวัญ ราชภิรมย์
  หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
     
รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยกดลิฟต์ไร้สัมผัส PSU#1
  ผู้สร้างผลงาน นายเอาว์ฟา เจะเลาะ
    นายอันวาร์ ราชาวนา
    นายปราการ จรูญสอน
    นายธนัท ธนอัศวพล
  หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์
    ดร.อริศรา ร่มเย็น เณรานนท์
     
 รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง สารยึดติดทางทันตกรรมเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันชนิดเรซินคอมโพสิต
  ผู้สร้างผลงาน นายพรหมพัฒน์ พรหมเพศ
    นางสาวเพียงขวัญ สายประเสริฐ
  หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ
    ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตรียา ตันสกุล
    ดร.ทันตแพทย์หญิง สุพิชชา ตลึงจิตร
     

          สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          - ไม่มีผลงานได้รับรางวัล -

 

   ปีือื่นๆ 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     คุณสุธาวดี นาคะโร โทร.074-28-6964

     E-mail: sutawadee.n@psu.ac.th


ประโยชน์ต่อชุมชน
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy