ทุนวิจัยในประเทศ

แหล่งทุน เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                        
  ทุนวิจัยเชิงวิชาการ                        
   -ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่               ✔15        
   -ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่               ✔8        
   -ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา (สกว. ร่วมกับ สกอ.)               ✔8        
   -ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)             ✔31          
   -ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)             ✔31          
   -ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น                      
   -สมุนไพร ยารักษาโรคและสารเสริมสุขภาพ                      
   -เกษตรยั่งยืน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปอาหาร                      
 ทุนวิจัยและพัฒนา                        
 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น                        
 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก                        
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)                        
ทุน NSTDA Chair Professor     ✔31                  
โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ                 ✔30      
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ) อยู่ระหว่างการปรับนโยบายการให้ทุนของ วช.
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-จีน (NRCT-NSFC)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KOSEF)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-อิสราเอล (NRCT-IASH)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรีย (NRCT-FWF)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)                  
ทุนอื่น ๆ ในประเทศ                        
เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย                      
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.-
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)                    
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
ทุนพัฒนาอาจารย์เป็นนักวิจัยอาชีพ (CHE-RES)                      
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์                        
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)                        
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย                        
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย                        
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข                        
มูลนิธิชัยพัฒนา                        
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                        
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                        
หมายเหตุ ตัวเลขกำกับแต่ละเดือน หมายถึง วันที่ ของเดือนนั้น ๆ              
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy