PSU Healthcare Tech รับมอบใบประกาศรับรองคุณภาพ EN ISO 13485 : 2016 จาก TÜV SÜD พร้อมพัฒนาเครื่องมือแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานสากล

TUV 1  TUV 1  TUV 1

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้จัดแถลงข่าวของ PSU Healthcare Tech ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจในการออกแบบและพัฒนา ระบบและอุปกรณ์การติดตามการรักษา การทำกายภาพบำบัด และการดูแลสุขภาพ รับมอบใบประกาศรับรองคุณภาพ EN ISO 13485 : 2016 จาก TÜV SÜD ซึ่งเป็นผู้ตรวจกระบวนการการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และออกใบรับรองการตรวจสอบการจัดการคุณภาพ เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการ PSU Healthcare Tech คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการผลิตตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทางการแพทย์สูงสุด

TUV 1  TUV 1  TUV 1

     ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กล่าวรายงาน ทั้งนี้คุณกุลธัช บุญบงการ ผู้จัดการทั่วไป บ. TÜV SÜD Thailand เป็นตัวแทนบริษัทมอบป้ายรับรองให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยมีคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งนี้ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ความเป็นมาและการให้บริการด้าน ISO ของ บ. TÜV SÜD Thailand” ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับการบรรยาย และได้เยี่ยมชมนิทรรศการ PSU Healthcare Tech 5 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อีกด้วย

TUV 1  TUV 1  TUV 1

     รศ.ดร.ณัฏฐา จินดาเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า “PSU Healthcare Tech ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2564 โดยเริ่มต้นจากงานวิจัยที่ได้รับทุนของ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เรื่อง “ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดผ่านเครือข่ายสื่อสาร” ในปี 2557 ที่ได้ต้นแบบดังนี้คือ คือ 1.ระบบประมวลผลภาพสำหรับการวัดองศาของการเคลื่อนไหวข้อไหล่เพื่อใช้ในผู้ที่มีปัญหาข้อไหล่ติดหัวไหล่ (Shoulder joint rehabilitation monitoring devices) 2.ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยบริหารข้อเข่า (Knee rehabilitation monitoring devices)   3.ระบบประมวลผลภาพสำหรับติดตามการทำกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูปริมาตรปอด (Lung volume monitoring devices) และ 4.ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยบริหารกล้ามเนื้อหายใจ (Respiratory therapy devices) จากนั้นในปี 2562 ได้รับทุนวิจัยจากกองทุน กทปส. ต่อเนื่องเพื่อที่จะขยายผลจากระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดผ่านเครือข่ายสื่อสาร โดยให้เพิ่มจำนวนข้อมูลจากระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดผ่านเครือข่ายสื่อสารที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ของนักกายภาพบำบัดในการช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดยังรวมถึงผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับการใช้งานและสร้างความสนใจต่อผู้ป่วยให้ทำกายภาพมากขึ้นในแง่การแสดงเป็นค่าทางดิจิตัลเพื่อให้ได้เห็นพัฒนาการจากการทำกายภาพบำบัดที่ชัดเจนมากขึ้น  PSU Healthcare Tech ได้รับการจัดตั้งเพื่อทำงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยการนำร่องเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัดซึ่งจะทำงานเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือบริษัทจัดหา (Provider) ภายในประเทศเพื่อแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการแพทย์”

     PSU Healthcare Tech เป็นหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจการออกแบบและพัฒนา ระบบและอุปกรณ์การติดตามการรักษา การทำกายภาพบำบัด และการดูแลสุขภาพ หน่วยงานฯมีความมุ่งมั่นในอันที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ  เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายนี้ ทาง PSU Healthcare Tech  จึงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ คือ "มุ่งมั่นออกแบบและพัฒนาระบบ อุปกรณ์ติดตามผลการรักษา การทำกายภาพบำบัด และการดูแลสุขภาพให้ได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเพื่อประโยชน์สู่สังคม"

TUV 1  TUV 1

     PSU Healthcare Tech ได้ดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพISO 13485: 2016 โดยมีขอบเขตครอบคลุมการออกแบบและพัฒนา ระบบและอุปกรณ์การติดตามการรักษา การทำกายภาพบำบัด และการดูแลสุขภาพซึ่งปัจจุบันที่ดำเนินการไปแล้วได้แก่

          1. ระบบประมวลผลภาพสำหรับการวัดองศาของการเคลื่อนไหวข้อไหล่เพื่อใช้ในผู้ที่มีปัญหาข้อไหล่ติดหัวไหล่ (Shoulder joint rehabilitation monitoring devices)

          2. ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยบริหารข้อเข่า (Knee rehabilitation monitoring devices)

          3. ระบบประมวลผลภาพสำหรับติดตามการทำกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูปริมาตรปอด (Lung volume monitoring devices)

          4. ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยบริหารกล้ามเนื้อหายใจ (Respiratory therapy devices)

TUV 1  TUV 1

ภาพ/ข่าวจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy