กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 Echic 3  Echic 14

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรม

Echic 8  Echic 13

     การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยและการทดลองในคน ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และผู้วิจัย จำเป็นต้องยึดมั่นในแนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมเป็นอย่างสูง และเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถทำการศึกษาค้นคว้าได้อย่างสมบูรณ์ และสอดคล้องกับหลักการด้านจริยธรรม จึงได้มีการอบรมให้ความรู้ดังกล่าวขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรโดยอาศัยความเชี่ยวชาญที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมาอย่างยาวนาน

Echic 34  Echic 36

     ซึ่งกิจกรรมทั้งสองวัน ประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้ และภาคปฏิบัติที่ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทดลองสร้างสถานการณ์และถกกันถึงจริยธรรมที่เกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะตลอดการอบรม นอกจากนี้ยังมีการทำแบบทดสอบทั้งก่อนอบรมและหลังอบรม เพื่อสรุปและประมวลองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วม ให้สามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ และจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

Echic 92  Echic 103

ภาพ/ข่าว : สุธาวดี นาคะโร

งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

ประมวลภาพกิจกรรม

{gallery}D3/PR-news/2565/Gallery/Echic-21SEP{/gallery}

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy