ทส. จับมือ ม.อ. ลงนาม MOU เริ่มต้นขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

MOUdeqp 4

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีนายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมอินทนิล (301) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

     นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัญหาต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งมีปริมาณเกินค่ามาตรฐานเป็นประจำทุกปีในเขตเมือง ปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น ปัญหาน้ำเสียที่ยังไม่ได้รับการบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนลงสู่แหล่งน้ำและทะเล ปัญหามลพิษข้ามแดน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นจำนวนมาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาวิจัยในการป้องกัน แก้ไข และจัดการมลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามนโยบาย “ทส. ยกกำลังเอ็กซ์” มองไปข้างหน้า อย่างไร้ขีดจำกัด มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ซึ่งการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่ต้องอาศัยความร่วมมือทางวิชาการจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและระดับต้น ๆ ของเอเชีย ที่มีความพร้อมในด้านการศึกษาวิจัย และมีสหสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ร่วมสนับสนุนการทำงาน โดยในวันนี้ จึงจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพื่อการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกิดผลประโยชน์ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับงานวิจัยทางด้านอากาศ อาทิ โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบหอฟอกอากาศลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย และกรณีศึกษา ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

 

     ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ เป็นการเริ่มต้นเพื่อให้มีแนวทางความร่วมมือและการร่วมดำเนินการที่ชัดเจนของวัตถุประสงค์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายสู่ความร่วมมือในแต่ละโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคการศึกษาและการวิจัยของประเทศ โดยจะร่วมมือกัน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเพื่อการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกิดผลประโยชน์ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย เครือข่ายนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเฉพาะคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะที่เกี่ยวข้อง และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนดำเนินงานวิจัยในการช่วยลดมลพิษ

 

     จากแหล่งกำเนิดได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะทำให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพื่อการศึกษาวิจัย และบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ขยายผลออกไปในวงกว้าง นำไปสู่การฟื้นฟูอากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ดีขึ้น ลดงบประมาณด้านสาธารณสุข และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อันจะนำไปสู่ความสมดุลแห่งชีวิต ของคนในสังคมเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

{gallery}D3/PR-news/2565/Gallery/MOUdeqp{/gallery}

 

ภาพ / ข่าว : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy