สำนักวิจัยฯ จัดบรรยาย “เขียนอย่างไร ?” ให้ได้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ ดึงผู้เชี่ยวชาญจากหลากภูมิภาค เน้นพัฒนาศักยภาพให้นักวิจัย

29Nov 5

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมบรรยาย “เขียนอย่างไร ?” ให้ได้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์จริงของแต่ละท่านให้แก่ผู้เข้าร่วม นอกจากนั้นยังมีการตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี 

29Nov 1  29Nov 2

29Nov 3  29Nov 4

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สำนักวิจัยฯ ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและสร้างศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สามารถเขียนบทความวิจัยให้มีคุณภาพในระดับที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง

 

เทปบันทึกภาพกิจกรรม

29Nov LiveCover

 

เอกสารประกอบการนำเสนอ  download icon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy