NT ขอเชิญนักวิจัยสายนวัตกรรม เสนอผลงานขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 มุ่งเน้นงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และใช้งานได้จริง

NTPLC

     บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของประเทศมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยในยุคดิจิทัล ตระหนักถึงความสำคัญของความริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทย NT จึงกำหนดโครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณ 4,500,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัย หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และใช้งานได้จริง เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และต่อยอดไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่ รวมทั้งยกระดับคุณภาพบริการ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย ดังนี้

ด้านที่ 1 การพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ด้านที่ 2 การวิจัยพัฒนาเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ รองรับการดำเนินธุรกิจที่มีศักยภาพ (Digital Flagship Solutions) ในเชิงพาณิชย์

ด้านที่ 3 การวิจัยพัฒนาเพื่อรองรับการดำเนินงานสู่ระดับสากลตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) และพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 4 การวิจัยพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร รองรับการเปลี่ยนผ่าน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไปสู่องค์กรนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งในส่วนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ขั้นตอนดำเนินงาน บัญชีการเงิน บุคลากร ฯลฯ ภายใต้หัวข้อทุนวิจัยฯ (สงวนสิทธิ์ให้ทุนเฉพาะพนักงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน การส่งเสริม สนับสนุน หรือทุนอุดหนุน การวิจัยและนวัตกรรม มีดังนี้

1) สถาบันการศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาของรัฐ-เอกชน

2) หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ

3) หน่วยงานเอกชน ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม นิติบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์

4) พนักงาน NT

ส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (ภายในเวลา 16.30 น.)

โดยแนบไฟล์ข้อเสนอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ตามเงื่อนไข

ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระบุ เรื่อง “ขอรับข้อเสนอการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม”

และสำเนาแจ้งสำนักวิจัยและพัฒนา ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นเกินระยะเวลาที่กำหนด)

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการชี้แจงทุน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณอัญชลี ทองช่วย

โทร 0-7428-6967 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy