ประกาศรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ประจำปี 2567

IMG 3287 TANASUB

     ด้วย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ภายใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ประจำปี 2567 มายังมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่าย “คลินิกเทคโนโลยี” โดยกำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยบูรณาการภาคีนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (ววน.) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ในแต่ละพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ภายใต้แพลตฟอร์มหลัก ด้านการพัฒนาสังคม (Social Development Platform : SDP) โดยผ่านกระบวนการสร้างความตระหนักและการเห็นประโยชน์ของ ววน. ในการพัฒนาพื้นที่ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ด้าน ววน. ของคนในพื้นที่ การพัฒนาและต่อยอดด้วย ววน. เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อยู่บนฐานภูมิปัญญา วัฒนธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ “กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน (เดิม)” มีเป้าหมายในการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่

 1. การพัฒนาเครือข่าย
 2. การพัฒนาคน
 3. การพัฒนาสินค้าและบริการ
 4. การพัฒนาชุมชน

เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน วทน. การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน วทน. (NCB) การยกระดับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการชุมชน (BCE) และการนำ วทน. ไปพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง (SCI) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain : VC) สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย VC ต่อไปนี้

 • SO-01 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • SO-02 ท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์
 • SO-03 พืชพื้นถิ่น เป้าหมาย : ขมิ้นชัน/พริกไทย/ดอกดาหลา/กระท่อม/เห็ดแครง/ผลไม้
 • SO-04 ผลไม้ เป้าหมาย : มังคุด/ทุุเรียน/จำปาดะ/สละ/ส้มโอ/ลองกอง/โกโก้/กาแฟ
 • SO-05 ปศุสัตว์ เป้าหมาย : โค/แพะ/ไก่เบตง/ไก่เบขลา
 • SO-06 ประมง เป้าหมาย : กุ้ง/ปู/ปลา (ปลาสวยงาม/ปลากระพง)/สาหร่าย/ปลิงทะเล
 • SO-07 ปาล์มน้ำมัน เป้าหมาย : น้ำมันปาล์มแดง

โดยเลือกจัดทำเป็น Project Brief ใน 3 แพลตฟอร์มย่อย ได้แก่

 1. แพลตฟอร์มพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย (Network Capacity Building : NCB)
 2. แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterprise : BCE)
 3. แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือแนวทางการจัดทำ Project Brief และแบบฟอร์ม จัดทำข้อมูล จำนวน 4 รายการต่อไปนี้

1. ไฟล์ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ทั้ง Word และ PDF
2. ไฟล์นำเสนอ (Presentation) ไม่เกิน 10 slide
3. แผนภาพ Infographic ที่แสดงภาพรวมของโครงการ
(1) NCB : แผนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (STI Changemaker Plan)
(2) BCE : โมเดลธุรกิจ (BMC)
(3) SCI : แผนพัฒนาชุมชนด้วย วทน. (SCI Plan) และโมเดลธุรกิจ (BMC)
จัดทำ/ต่อไฟล์ข้อ 1 – 3 ข้างต้นให้เป็นไฟล์เดียว ในรูปแบบ Word และ PDF
4. Link วิดีโอนำเสนอ Project Brief ไม่เกิน 5 นาที (โดย upload ไปที่ Youtube และ Copy link)

ส่งมายังคลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.)

ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ก่อนเวลา 16.30 น.
ทั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ. ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของ กปว. สป.อว. จะได้บันทึกข้อมูลทั้งหมดเข้าระบบ Clinic Monitoring Online (CMO) เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนกลาง ของ กปว. สป.อว. พิจารณาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- คุณธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี (เอ) ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.
โทร. 6943 (ภายใน) มือถือ 062-9975498
- คุณศศิธร คงทอง (ศิ) หัวหน้าฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ฯ และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.
โทร. 6965 (ภายใน) มือถือ 096-1892925

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy