วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2566 (FY2023)

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2566 (FY2023) ในขอบข่ายการวิจัยสหวิทยาการขั้นสูงที่นำไปสู่นวัตกรรม (Advanced Interdisciplinary Research towards Innovation) ประเด็นเรื่อง “เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)”

FUNDEND28MARCH

สาขาวิชาการที่เปิดรับสมัคร

“เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)” ในประเด็นเรื่องการขนส่ง และ น้ำ/อาหาร (Transport and Water/Food) ดังต่อไปนี้

1. การใช้ AI, AR, VR, และ IoT สนับสนุนระบบการเดินทางอย่างชาญฉลาด

2. ระบบการติดตาม/เฝ้าระวังอัจฉริยะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านน้ำและอาหาร

เอกสารที่ต้องแนบในระบบ

1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) รูปแบบไฟล์ทั้ง pdf. และ docx.

2. แบบฟอร์มข้อเสนอภาษาอังกฤษ (Application Form_11th) รูปแบบไฟล์ pdf.

3. หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด รูปแบบไฟล์ pdf.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- ข้อมูลด้านทุนวิจัย ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2561 2445 ต่อ 206 หรือทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ข้อมูลด้านระบบ NRIIS กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 - 28 มีนาคม 2565

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. Application Form_11th(Advanced Interdisciplinary Research)v20211130.docx
  2. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย-FF_181164.docx
  3. ประกาศทุน e-ASIA ปี 2566.pdf

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy