บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2565

FundEnd16

     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Programe 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม

 

คำอธิบาย

กรอบการวิจัยเรื่อง ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ร่วมสร้าง Learning and Innovation Platform ของชุมชนจนได้นวัตกรชุมชน ที่สามารถรับ ปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่สนใจเสนอข้อเสนอเชิงหลักการต้องทำทั้ง 3 โจทย์* และมีพื้นที่เป้าหมายระดับตำบลไม่น้อยกว่า 10 ตำบลต่อโครงการ โดยนักวิจัยต้องแสดงบริบทก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของบริบทพื้นที่ระดับตำบล (Holistic View) อย่างมีข้อมูลเชิงประจักษ์ (Baseline Data) และชี้ให้เห็นปัญหาความต้องการของการพัฒนาตำบล (Real Problem/Real Need) แล้วเชื่อมโยงให้เห็นการออกแบบตัวความรู้ที่เป็นนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ/เสริมศักยภาพของตำบลได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการสร้าง Learning and Innovation Platform และสร้างนวัตกรชุมชนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งสามารถเป็นแกนนำในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนให้ชุมชนมีพื้นที่และโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565

(ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23.59 น.)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศรับข้อเสนอ

  2. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy