ประกาศรับข้อเสนอแผนงานด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด ประจำปี 2565

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 

      Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

       Program 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร

       แผนงาน แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ การเกษตรและตอบโจทย์ที่ท้าทายของประเทศ

       แผนงานย่อย การขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด

       ประเภททุนวิจัยและนวัตกรรม (ทุนวิจัย)

       ประเด็นมุ่งเน้น

       1. เทคโนโลยีการจัดการด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด

       2. การปรับปรุงสายพันธุ์ หรือคัดเลือกสายพันธุ์จิ้งหรีด

       3. แบบโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน GAP

       4. การยกระดับมาตรฐานกระบวนการแปรรูปจิ้งหรีดผงเชิงพาณิชย์

       ประเภททุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (ทุนกิจกรรม)

       1. การขยายผลการวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์

 

NRIISFund 06Jul 4

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

(ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 18.00 น.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ขอบเขตการสนับสนุนทุนด้านสัตว์เศรษฐกิจ
- คู่มือนักวิจัย ครั้ง 1 ณ 290664
- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-ทุนกิจกรรม(การขยายผล)
- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย-ทุนวิจัย
- ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอฯ ปี 65

     สอบถามเพิ่มเติมที่คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ โทร.6957 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy