วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563-2565 วช. จึงกำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

     แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

     โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
1. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
3. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
4. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
6. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
7. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
8. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
9. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

     เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

     แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
     โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ

     โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

     โปรแกรมที่ 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง
ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

     แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

     โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

     โปรแกรมที่ 16ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง

     โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19

     เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตามกำหนดของแต่ละ Platform

NRIISFund 06Jul 1 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
2.1 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สิ่งแวดล้อม
2.2 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ เกษตร
2.3 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สัตว์เศรษฐกิจ
2.4 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สังคมสูงวัย
2.5 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สังคม
2.6 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ อุตสาหกรรม
2.7 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ โควิด 19
3. คู่มือนักวิจัย (ครั้ง 1 - 290664)
4. รวมเล่มไฟล์กรอบการวิจัยปี 65 E-book
5. ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอทุนพัฒนาบุคลากร ปี 65
6.1 ขอบเขตการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยระดับ
6.2 ขอบเขตการสนับสนุนทุน พวอ.
6.3 ขอบเขตการสนับสนุนทุน คปก. รุ่น 24
6.4 ขอบเขตการสนับสนุนทุนเส้นทางอาชีพรุ่นใหม่
6.5 ขอบเขตการสนับสนุนทุนอัจฉริยภาพรุ่นใหม่
6.6 ขอบเขตการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
6.7 ขอบเขตการสนับสนุนทุนอัจฉริยภาพรุ่นกลาง
6.8 ขอบเขตการสนับสนุนทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย
6.9 ขอบเขตการสนับสนุนทุน ศ.วิจัยดีเด่น

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

 

     สอบถามเพิ่มเติมที่คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ โทร.6957 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy